Title: Prvotní výsledky ultrazvukového zkoušení nástřiku cold spray a sklolaminátů v rámci projektu NCK – povrchové úpravy
Other Titles: Primary results of ultrasonic testing of cold spray and fibreglasses in the NCK project solving – surface treatment
Authors: Veselá, Jana
Mareš, Pavel
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník ze 14. konference: 24.– 26. září 2019. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 7-10.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sbornik2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50863
ISBN: 978-80-261-0885-6
Keywords: projekt NCK;Cold Spray;nástřik;ultrazvuk
Keywords in different language: project NCK;Cold Spray;spray coating;ultrasonic
Abstract: Cold Spray (CS) je jednou z metod povrchových úprav kovů spadající do skupiny žárových nástřiků. V posledních 20 letech se pozornost výzkumu zaměřovala zejména na technologické aspekty výroby nástřiku zahrnující zařízení, nosné plyny, optimalizaci parametrů a monitoring nástřiku v průběhu depozice. Společně s rozvojem nové technologie nanášení materiálu na substrát byla pozornost věnována samotnému nástřiku z pohledu mechanických, korozních a únavových vlastností s využitím destruktivních zkoušek. S rostoucím počtem aplikací v oblasti vojenského, leteckého, energetického průmyslu zejména v oblasti opravárenství dochází k rozvoji nedestruktivního zkoušení kvality Cold Spray nástřiků. Cílem projektu NCK je ověřit schopnost technologie Cold Spray zajistit alternativní ochranu svarových spojů a využití v oblasti oprav geometrie komponent vodních a klasických elektráren, kdy v oblasti nedestruktivního zkoušení je hlavní pozornost věnována ověření přilnutí nástřiku k substrátu, měření tloušťky nástřiku a útlumu ultrazvuku v nástřiku jako jednoho z ukazatelů vnitřní kvality nástřiku Cold Spray. Projekt NCK – Povrchové úpravy zahrnuje v oblasti nedestruktivního zkoušení také ultra- zvukové zkoušení a měření tloušťky sklolaminátových komponent.
Abstract in different language: Cold Spray is one of the methods of metal surface treatment in the heat spray group. In the last 20 years, the focus of research has been on the technological aspects of spray coating production, equipment, carrier gas, parameter optimization and deposition monitoring during deposition. Along with the development of a new material deposition technology, attention was paid to spraying itself in terms of mechanical, corrosion and fatigue properties using destructive tests. With a growing number of applications in the military, aerospace, power engineering and repair industries, non-destructive quality testing of Cold Spray sprays is being developed. The aim of the NCK project is to verify the ability of Cold Spray technology to provide alternative protection for welded joints and use in the repair of geometry components of water and conventional power plants, where the main focus in the field of non-destructive testing is to verify the adhesion of the spray to the substrate, to measure the spray thickness and ultrasound atte- nuation in the feed as one of the internal quality indicators of Cold Spray. The NCK Project – Surface Treatment also includes ultrasonic testing and thickness measurement of fiberglass components in the field of non-destructive testing.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2019
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik2019uvod_tiraz.pdfPlný text3,69 MBAdobe PDFView/Open
sbornik2019-57-60.pdfPlný text357,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.