Title: Zobrazení tahové zkoušky oceli ČSN 416236 z rotoru parní turbíny in-situ v ŘEM
Other Titles: SEM imaging of in-situ tensile testing of steam turbine rotor steel CSN 416236
Authors: Bystrianský, Martin
Bunda, Zbyněk
Mentl, Václav
Volák, Josef
Kučerová, Ludmila
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník ze 14. konference: 24.– 26. září 2019. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 221-226.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sbornik2019.pdf
http://hdl.handle.net/11025/50913
ISBN: 978-80-261-0885-6
Keywords: ocel 27CrNiMoV;tahová zkouška;trhlina
Keywords in different language: 27CrNiMoV steel;tensile testing;crack
Abstract: Byla provedena in-situ zkouška tahem oceli 27CrNiMoV v komoře elektronového rastrovacího mikroskopu za použití deformačního stolku. Ocel 27CrNiMoV (ČSN 416236) se používá pro rotory parních turbín. Během experimentu byla zkoumána deformace a tvorba a šíření trhlin. Z oceli byly připraveny malé ploché vzorky (45 x 10 x 1,5 mm, s počáteční měřenou délkou 25 mm), ve tvaru kosti. Materiál v počátečním stavu obsahoval vysoký počet defektů ve formě mikrotrhlin. Při tahových zkouškách bylo provedeno srovnání chování vzorků bez viditelné vady a vzorků s trhlinou v těle vzorku. Přítomnost vady v počátečním stavu zjevně ukázala přímý vliv na vlastnosti materiálu, jako je nižší pevnost v tahu. Vzorek, jeho zúžení v testované části (tvorba krčku) a šířící se trhlina jsou zobrazeny v různých fázích tahového zatížení. Při testování in-situ je možno pozorovat rozdíly v deformaci vzorku. Vzorek bez vad je ovlivněn v celém těle a lze pozorovat správné zúžení, zatímco přítomnost trhliny ve vzorcích vady soustředí napětí na menší plochu a také změnilo tvar křivky napětí-prodloužení.
Abstract in different language: In-situ tensile testing of a 27CrNiMoV alloy which is used for steam turbine rotors was carried out using scanning electron microscope (SEM). Deformation and crack formation and propagation was examined using this test. Small (45 x 10 x 1,5 mm, with gauge length 25 mm), flat samples based on dog-bone shape were prepared from the steel. The material in its initial state contained big number of defects in form of microcracks. A comparison of behavior at tensile tests of samples without visible defect and with crack in the gauge section was performed. Apparently, the presence of defect in the initial state showed direct influence on properties like lower tensile strength. The sample, its necking and propagated crack is displayed at different stages of the tensile load. In-situ testing reveal differences in the sample deformation. The defect-free sample is affected in its whole body and proper necking can be observed, whereas the presence of the crack in the defect samples concentrates stress to a smaller area and also changed the shape of the stress-strain curve.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2019
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sbornik2019uvod_tiraz.pdfPlný text3,69 MBAdobe PDFView/Open
sbornik2019-271-276.pdfPlný text1,65 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.