Title: Ke struktuře sémantického celku v onomaziologicky koncipovaném popisu mluvnice češtiny jako cizího jazyka
Other Titles: Semantic unit structure in onomasiological description of Czech grammar for foreigners
Authors: Hrdlička, Milan
Citation: HRDLIČKA, M. Ke struktuře sémantického celku v onomaziologicky koncipovaném popisu mluvnice češtiny jako cizího jazyka. Seulra'beu eo yeon'gu, 2022, roč. 27, č. 1, s. 1-15. ISSN: 1226-2323
Issue Date: 2022
Publisher: Kim, Chzhin Gyu
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/50922
ISSN: 1226-2323
Keywords: čeština pro cizince;sémaziologie;onomaziologie;funkce;význam;formulář;gramatika;předložka;sémantické pole
Keywords in different language: Czech for foreigners;semasiology;onomasiology;function;meaning;form;grammar;preposition;semantic field
Abstract: Sémaziologie tradičně hraje klíčovou roli v popisech gramatiky. Její monopol je dán tím, že význam (funkce) gramatických kategorií a jevů je (obecně) rodilým mluvčím jasný. Češi se obvykle obtížně učí kodifikovaným formám spisovné češtiny. Dalším faktorem je, že gramatické formy se zdají být jednoznačné, konkrétní a snadno uchopitelné a popsatelné ze sémiologického hlediska. Onomaziologický přístup se zdá být velmi inspirativní. Vychází ze společných prvků (významů, obsahů, komunikačních funkcí výpovědi) i charakteristických prvků (různé morfosyntaktické formy) jednotlivých jazyků. Popisuje soutěžní formy vyjádření určitého gramatického významu nebo funkce. Z hlediska výuky jazyků je vhodné vycházet z rysů, které mají jazyky společné, s výraznými rysy jednotlivých jazyků. Prezentace soutěžního způsobu vyjádření určitého významu či komunikační funkce výpovědi patří k zjevným výhodám onomaziologického přístupu ke gramatice. Příprava onomaziologického popisu gramatických kategorií a jevů je velmi náročná, protože pro takový popis nejsou stejně vhodné. Je snazší popsat gramatické kategorie a jevy, které mají skutečný základ v objektivní realitě (místo, čas, vlastnictví, množství, kauzalita atd.). V opačném případě to může být komplikované (např. sémanticky chudý systém českých pádů). V případě vysoce flektivního jazyka, jakým je čeština, je však tento přístup komplikovaný. Text se zabývá univerzálními sémantickými poli (jejich povahou a počtem) a zaměřuje se na charakter a strukturu jednotky popisující předložkové vazby s odkazem na místa (ADV Loc).
Abstract in different language: Semasiology traditionally plays key role in grammar descriptions. Its monopoly is given by the fact that the meaning (function) of grammar categories and phenomena is (in general) clear to native speakers. The Czechs find it usually hard to learn codified forms of standard Czech. Another factor is that grammar forms seem to be unequivocal, concrete and easy to grasp and describe from semasiological perspective. The onomasiological approach seems to be very inspiring. It is based on the common elements (meanings, contents, communication functions of an utterance) as well as distinctive elements (various morphosyntactic forms) of individual languages. It describes competitive forms of expressing a certain grammar meaning or function. From the perspective of teaching languages, it is advisable to proceed from the features that languages have in common to the distinctive features of individual languages. The presentation of competitive way of expressing a certain meaning or communication function of un utterance belongs to obvious advantages of the onomasiological approach to grammar. The preparation of an onomasiological description of grammar categories and phenomena is highly demanding because they are not equally suitable for such description. It is easier to describe grammar categories and phenomana that have real ground in objective reality (place, time, possession, quantity, causality, etc.). In the opposite case, this can be complicated (e. g. semantic-poor system of Czech cases). In case of a highly inflective language, such as Czech, this approach is, however, complicated. The text addresses universal semantic fields (their nature and number) and focuses on the character and structure of the unit describing prepositional phrases with referring to locations (ADV Loc).
Rights: © Journal of Slavic Languages
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
슬라브어연구 27권 1호 (표지).pdf154,37 kBAdobe PDFView/Open
슬라브어연구 27권 1호 (내지합본).pdf4,02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50922

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD