Title: Mechanical Analysis of the Newly Developed 3D Printed Prosthetic Socket from PA12GB
Other Titles: Mechanická analýza nově vyvinutého 3D tištěného lůžka protézy z PA12GB
Authors: Ráž, Karel
Chval, Zdeněk
Štěpánek, Martin
Vyhnal, Ondřej
Citation: RÁŽ, K. CHVAL, Z. ŠTĚPÁNEK, M. VYHNAL, O. Mechanical Analysis of the Newly Developed 3D Printed Prosthetic Socket from PA12GB. MM Science Journal, 2022, roč. Neuveden, č. November, s. 6064-6068. ISSN: 1803-1269
Issue Date: 2022
Publisher: MM publishing Ltd.
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85141837714
http://hdl.handle.net/11025/50954
ISSN: 1803-1269
Keywords: Protéza;lůžko;pahýl;3D tisk;únava;MKP
Keywords in different language: Prosthesis;socket;limb;3D print;fatigue;FEM
Abstract: Tento příspěvek je zaměřen na komplexní hodnocení protetického lůžka (horní končetiny) vyrobeného aditivními technologiemi. Hlavní výhodou této metody je výrazně kratší doba výroby a nižší výrobní náklady. Životnost lůžka protézy je obecně mezi 12 a 24 měsíci. Je to způsobeno atrofií tkání pacienta a také mechanickým zatížením při používání. V dnešní době se používá laminování uhlíkových vláken na model vnitřního lůžka. Tato metoda je technologicky i časově náročná. Nově vyvinutý výrobní proces využívá metodu 3D tisku na tiskárně HP MultiJet Fusion 4200. Uvažovaným materiálem je HP PA12GB. Jedná se o termoplastický materiál (polyamid) se 40 % skleněných kuliček. Výroba lůžka se zkrátí na několik hodin. Tento článek obsahuje mechanické srovnání laminované (starý design) a 3D tištěné (nový design) protézy. Mechanickým testováním je zhodnoceno kritické zatížení nárazem na hranu stolu. Hodnocení z hlediska odolnosti a únavy se provedlo pomocí softwaru nCode a Siemens NX.
Abstract in different language: This paper is focused on the complex evaluation of the prosthetic socket (of a hand) manufactured by the usage of additive technologies. Main advantage of this method is a significantly shorter production time and lower production cost. The durability of the socket is generally between 12 and 24 months. It is caused by the atrophy of the patient's tissues and also by the mechanical loading during the usage. The laminating of the carbon fibers on the model of the internal socket is used nowadays. This method is technologically and time demanding. The newly developed production process is using the 3D printing method by the HP MultiJet Fusion 4200 printer. The considered material is HP PA12GB. It is the thermoplastic material (polyamide) with 40% of glass beads. Production of the socket is reduced to few hours. This paper consists the mechanical comparison of the laminated (old design) and the 3D printed (new design) socket. The real mechanical testing is simulating the most critical loading by impact to the edge of the table. The evaluation in terms of durability and fatigue is performed also using the software nCode and Siemens NX.
Rights: © MM publishing Ltd.
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
mmscience_2022-11_mechanical-analysis_MM_November.pdf1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50954

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD