Title: Influence of processing parameters of medium manganese steel with 5% mn on the development of mechanical properties
Other Titles: Vliv parametrů zpracování středně manganové oceli s 5% mn na vývoj mechanických vlastností
Authors: Janda, Tomáš
Leták, Radek
Skřivanová, Nikola
Volkmannová, Julie
Jirková, Hana
Kučerová, Ludmila
Citation: JANDA, T. LETÁK, R. SKŘIVANOVÁ, N. VOLKMANNOVÁ, J. JIRKOVÁ, H. KUČEROVÁ, L. Influence of processing parameters of medium manganese steel with 5% mn on the development of mechanical properties. In Proceedings 31st International Conference on Metallurgy and Materials. Brno: TANGER Ltd., 2022. s. 413-418. ISBN: 978-1-71386-230-7
Issue Date: 2022
Publisher: TANGER Ltd.
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85144113351&
http://hdl.handle.net/11025/51038
ISBN: 978-80-88365-06-8
Keywords: středně manganová ocel;tepelné zpracování;termomechanické zpracování;zbytkový austenit
Keywords in different language: medium manganese steel;heat treatment;thermomechanical treatment;retained austenite
Abstract: Středně manganové oceli patří do skupiny vysokopevných ocelí třetí generace, které vykazují vynikající kombinaci pevnosti a tažnosti. Jejich obsahem manganu se pohybuje okolo 3 až 12%. Po tváření za tepla je jejich struktura většinou tvořena martenzitickou matricí. Během interkritického žíhání dochází k reverzní přeměně martenzitu na austenit. Zvolení správného legování i parametrů interkritického žíhání, zejména teploty ohřevu, vede k získání dostatečně stabilního zbytkového austenitu, který výrazně ovlivňuje mechanické vlastnosti. Zbytkový austenit během deformace za studena vykazuje tzv. TRIP efekt a přispívá k výraznému deformačnímu zpevnění materiálu. Pro experiment byla zvolena středně manganová ocel s 0,2%C , 5% Mn a 3% Al, která byla po tváření za tepla podrobena různým režimům interkritického žíhání. Pro zvýšení stability zbytkového austenitu byla v oblasti bainitické přeměny provedena izotermická výdrž při různé teplotě. Pro ověření vlivu deformace byla odzkoušena i varianta s vloženou inkrementální deformací během ochlazování. Po zpracování byly získány martenzitické struktury s různým podílem bainitu, který byl podpořen výdrží na teplotě 425°C, feritem a zbytkovým austenitem. Mez pevnosti dosáhla až 1940 MPa s tažností okolo 10%.
Abstract in different language: Medium manganese steels belong to the group of third generation high-strength steels. These steels show an excellent combination of strength and ductility. Their manganese content is around 3 to 12%. After hot forming, their structure is mostly formed by a martensitic matrix. During intercritical annealing, martensite is reversed to austenite. The choice of the correct alloying and parameters of intercritical annealing, especially the heating temperature, leads to obtaining a sufficiently stable retained austenite, which significantly affects the mechanical properties. Retained austenite during cold deformation shows the so-called TRIP effect and contributes to significant deformation strengthening of the material. Medium manganese steel with 0.2% C, 5% Mn and 3% Al was chosen for the experiment and subjected to various intercritical annealing regimes after hot forming. To increase the stability of the retained austenite, isothermal hold at different temperatures was performed in the bainitic transformation region. To verify the effect of deformation, a variant with inserted incremental deformation during cooling was also tested. After processing, martensitic structures were obtained with varying portions of bainite, which was supported by the holding time at 425°C, ferrite and residual austenite. The yield strength reached up to 1940 MPa with an elongation of about 10%.
Rights: © METAL
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KMM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
metal2022_janda_metal (1).pdf822,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD