Title: Významné kroky ve vývoji péče o hluchoněmé děti v první Československé republice
Other Titles: Significant steps in the development of care for deaf-mute children in the First Czechoslovak Republic
Authors: Tóth, Andrej
Tóthová, Valérie
Novotný, Lukáš
Červený, Martin
Hellerová, Věra
Kratochvílová, Inka
Drábek, Jakub
Hladík, Jan
Citation: TÓTH, A. TÓTHOVÁ, V. NOVOTNÝ, L. ČERVENÝ, M. HELLEROVÁ, V. KRATOCHVÍLOVÁ, I. DRÁBEK, J. HLADÍK, J. Významné kroky ve vývoji péče o hluchoněmé děti v první Československé republice. Pediatrie pro praxi, 2022, roč. 23, č. 4, s. 299-303. ISSN: 1213-0494
Issue Date: 2022
Publisher: SOLEN
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85140263083
http://hdl.handle.net/11025/51050
ISSN: 1213-0494
Keywords: hluchoněmé děti;ústavní péče;zdravotní péče;výchova a vzdělávání
Keywords in different language: deaf-mute children;institutional care;health care;education and training
Abstract: Péče o hluchoněmé děti v sobě zahrnuje vícevrstevnou péči, a to péči zdravotní, sociální a školní. Pouze spolupráce odborníků ze všech oblastí vedla k nastolení správného směru komplexní péče – vznikaly nové ústavy, sjednocovaly se postupy práce ve výuce, v komunikaci a preventivní péči. Cílem příspěvku je seznámit čtenáře na základě historické analýzy primárních a sekun-dárních zdrojů s významnými kroky ve vývoji a se změnami, které vedly ke zkvalitnění péče o hluchoněmé děti v období první Československé republiky, kdy byly položeny základy moderní zdravotní a sociální péče o obyvatelstvo.
Abstract in different language: The care of deaf-mute children involves multi-layered care, namely health, social and school care. Only the collaboration of experts from all fields led to setting up to the right direction for comprehensive care – new institutes were created, the procedures of work in teaching, communication and preventive care were unified. The aim of the paper is to introduce the reader on the basis of a historical analysis of primary and secondary sources the significant steps in the development and changes that led to the improvement of care for deaf-mute children in the period of the First Czechoslovak Republic, when the foundations of modern health and social care for the population were laid.
Rights: Plný text není přístupný.
© SOLEN
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pece_o_hluchoneme_Pediatrie_pro_praxi_2022_4_GACR.pdf12,68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD