Title: Výkon rozhodnutí a exekuce v letech 1948-1989
Other Titles: Judicial enforcement of a decision and executions between the years 1948 - 1989
Authors: Balík, Stanislav
Citation: BALÍK, S. Výkon rozhodnutí a exekuce v letech 1948-1989. Komorní listy, 2022, roč. 14, č. 4, s. 18-26. ISSN: 1805-1081
Issue Date: 2022
Publisher: Exekutorská komora České republiky
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51054
ISSN: 1805-1081
Keywords: právo;právní dějiny;výkon rozhodnutí;exekuce
Keywords in different language: law;history of law;judicial enforcemet of a decision;execution
Abstract: Článek je věnován vývoji právní úpravy a výkonu rozhodnutí v letech 1948-1989. Periodizaci vývoje právní úpravy exekuce a výkonu rozhodnutí v letech 1948-1989 lze v zásadě stanovit podle platnosti a účinnosti v té které době vydaných a aplikovaných procesních předpisů. V tomto období platily postupně do skončení tzv. právnické dvouletky exekuční řád z roku 1896 a poté občanské soudní řády z let 1950 a 1963. Exekuce či později výkon rozhodnutí prošly za komunistické totality vývojem, který v zásadě reflektoval vývoj politický. Exekuce v občanském soudním řádu z roku 1950 se stala mocenským nástrojem v třídním boji, právním prostředkem, který nebylo prakticky možné použít proti státu, socialistickým právnickým osobám a socialistickému vlastnictví. Právní úprava daná občanským soudním řádem z roku 1963 přinesla značné zjednodušení výkonu rozhodnutí, a to především jako důsledek toho, že ve společnosti, jež byla deklarována jako socialistická, se jako s nejsnadnějším a nejběžnějším způsobem výkonu rozhodnutí již vystačilo se srážkami ze mzdy. Další způsoby výkonu rozhodnutí buď nebyly v praxi běžně uplatňovány, nebo jejich výkon byl zdlouhavý a neefektivní.
Abstract in different language: The article is about the development of legislation on judicial enforcement of a decision between the years 1948–1989. Time periods of the development of the legislation on executions and judicial enforcement of a decision between the years 1948–1989 can be determined by the legal force and effectiveness of each specific regulation. During this period up to the end of the so-called legal biennium there were consecutively in force the Code of Execution from 1896 and after that the Civil Codes from 1950 and 1963. Executions and later the judicial enforcement of a decision have undergone development during the communist totality that reflected the development of the political situation. Executions in the Civil Code from 1950 have become an instrument of power in the class struggle, a legal tool that could not be used against the state, socialist legal entities or socialist property. The legislation given by the Civil Code from 1963 brought a significant simplification of the judicial enforcement of adecision mainly because the easiest and most common method of enforcement in the socialist society was the attachment of salary. Other enforcement methods have not been applied in practice or their realization was lengthy and ineffective.
Rights: Plný text není přístupný.
© Exekutorská komora České republiky
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Balík-Výkon rozhodnutí-2022-04-Komorni-listy.pdf303,1 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51054

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD