Title: Regionální problematika ve vyučování
Other Titles: Regional Topics in Teaching
Authors: Čechová, Marie
Citation: ČECHOVÁ, M. Regionální problematika ve vyučování. Český jazyk a literatura, 2022, roč. 72, č. 4, s. 174-178. ISSN: 0009-0786
Issue Date: 2022
Publisher: Fraus
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51155
ISSN: 0009-0786
Keywords: region;specifika lexikální a frazeologická, morfologická a fonetická;vyučování
Keywords in different language: region;specific items of lexicon, idioms, morphology and phonetics;teaching
Abstract: Člověk nežije mimo tento svět. Žije v určitém regionu. Právě to by měla výuka na všech stupních škol zohledňovat a neustále budovat vztah studentů k regionům. To lze provést prostřednictvím různých lingvistických disciplín a témat bez ohledu na to, zda ty jsou nebo nejsou obsaženy ve výukových programech: lexikologie, morfologie, fonetika. V případě výuky lexika doporučujeme procvičovat vlastní podstatná jména – jejich pravopis i užití, případně i etymologii; regionální idiomy, dialekty atd. Mezioborové projekty jsou pro tyto účely velmi vhodné. Dostatek příležitostí ke zpracování regionálních témat poskytuje i tvůrčí psaní a rozvoj komunikačních dovedností.
Abstract in different language: A man does not live outside of this world. He lives in a particular region. This is what teaching at all school levels should take into account and constantly build the relation of students to the regions. It can be done through various linguistic disciplines and topics no matter whether these are contained in teaching programs or not: lexicon, morphology, phonetics. In case of teaching the lexis we recommend practising proper nouns – both their spelling and usage, perhaps also etymology; regional idioms, dialects, etc. Cross-disciplinary projects are very suitable for these purposes. Plenty opportunities to work on regional topics are provided also by creative writing and developing communication skills.
Rights: Plný text není přístupný.
© Fraus
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Čechová, ČJL 72.pdf5,76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD