Title: Preconceptions in Physics Among Pupils in Primary School
Other Titles: Fyzikální prekoncepce u žáků 1. stupně ZŠ
Authors: Masopust, Pavel
Kohout, Jiří
Mollerová, Marie
Kielbusová, Zdeňka
Slavík, Jan
Kratochvíl, Pavel
Feřt, Lukáš
Citation: MASOPUST, P. KOHOUT, J. MOLLEROVÁ, M. KIELBUSOVÁ, Z. SLAVÍK, J. KRATOCHVÍL, P. FEŘT, L. Preconceptions in Physics Among Pupils in Primary School. In Proceedings of 22nd Conference on Didactic Transfer of Physics Knowledge Through Distance Education, DIDFYZ 2021. Melville, NY, US: AIP Publishing, 2022. s. Netsránkováno. ISBN: 978-0-7354-4341-9 , ISSN: 0094-243X
Issue Date: 2022
Publisher: AIP Publishing
American Institute of Physics
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85130725824
http://hdl.handle.net/11025/51543
ISBN: 978-0-7354-4341-9
ISSN: 0094-243X
Keywords: prekoncepce;miskoncepce;distanční vzdělávání
Keywords in different language: preconception;misconception;distance education
Abstract: Značná pozornost byla věnována výzkumu fyzikálních prekonceptů u dětí základních škol. Teoretické ukotvení termínu prekoncept je však často nedostatečné a běžně používané výzkumné techniky nezohledňují v mnoha případech komplexitu tohoto fenoménu. V této studii představujeme komplexní výzkumný přístup založený na chápání prekonceptu jako dispozice. Problematické úlohy z mezinárodního šetření TIMSS zaměřeného na žáky 4. tříd jsme identifikovali na základě jasných kritérií. Celkem bylo jako problematické označeno 11 úloh s výběrem z 97 analyzovaných úloh, které se nejčastěji týkaly konceptů teplo a přenos tepla (4 úlohy), skupenství (2 úlohy) a gravitace (2 úlohy). Kromě toho byl proveden další výzkum mezi 100 středoškolskými studenty ve věku 15-17 let za použití stejných úloh, aby bylo možné pochopit, jak učení fyziky ovlivnilo identifikované prekoncepty. Shromáždili jsme také data od studentů, kteří výše uvedené koncepty studovali v rámci distančního vzdělávání. Je tak možné porovnávat výsledky (ovlivněné prekoncepty) z distančního a nedistančního vzdělávání. Zjistili jsme, že některé nesprávné předsudky se během výuky fyziky daří napravit, jiné však u značného počtu žáků přetrvávají. Může to mít významné důsledky pro efektivitu výuky fyziky na vyšším stupni, protože učitelé neočekávají takový rozsah zásadního nepochopení mezi studenty. Další výzkum zaměřený na identifikaci těchto nesprávných předsudků a způsoby, jak je v praxi překonat, je proto velmi potřebný.
Abstract in different language: Significant attention has been devoted to research of the physics preconceptions among primary school children. However, the theoretical anchoring of the tenn preconcept is often insufficient and commonly used research techniques do not take into consideration the complexity of this phenomenon in many cases. In this study, we present a complex research approach based on the understanding of preconception as disposition. We identified problematical tasks from the TIMSS international survey focusing on 4th grade pupils based on clear criteria. In total, 11 multiple-choice tasks out of 97 analysed were identified as problematical which were most frequently related to the concepts of heat and heat transfer (4 tasks), state of matter (2 tasks) and gravitation (2 tasks). Moreover, an additional survey of 100 high school students aged 15-17 years were carried out using the same tasks in order to understand how physics learning has affected the identified preconceptions. We have also gathered data from students who studied beforementioned concepts in distance learning. Thus, it is possible to compare results (affected preconceptions) from distance and non-distance education. We have found that some of the incorrect preconceptions are corrected during the physics learning but other persist among significant number of pupils. It may have significant consequences for the effectivity of physics teaching at higher stage because of teachers do not expect such extent of fundamental misunderstanding among students. Further research focusing on identification of such incorrect preconceptions and ways how to overcome them in practice is thus highly needed.
Rights: Plný text není přístupný.
© authors
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
sbornik-DIDFYZ-Masopust-et al..pdf553,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD