Title: Vybrané právní aspekty instituce trvalého jáhenství
Other Titles: Selected Legal Aspects of Institution of Permanent Diaconate
Authors: Hrdina, Antonín
Citation: HRDINA, A. Vybrané právní aspekty instituce trvalého jáhenství. Revue církevního práva, 2022, roč. 87, č. 2, s. 9-39. ISSN: 1211-1635
Issue Date: 2022
Publisher: Společnost pro církevní právo, z. s.
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51587
ISSN: 1211-1635
Keywords: právo;kanonické právo;katolická církev;jáhenství;trvalé jáhenství;jáhenky;manželky trvalých jáhnů
Keywords in different language: law;canon law;Catholic Church;diaconate;permanent diaconate;female deacons;wives of permanent deacons
Abstract: Autor v první kapitole svého článku mapuje vývoj trvalého diakonátu od apoštolských dob diferencovaně ve východních církvích a v církvi západní. Exkurs se zabývá otázkou jáhenek v katolické církvi. Druhá kapitola, věnovaná platnému kanonickému právu, nejprve uvádí hlavní prameny platné právní úpravy trvalého diakonátu a následně podává kategorizaci instituce jáhenství i přehled právních podmínek k jeho přijetí. Konečně třetí kapitola se zabývá otázkami právního i faktického postavení manželky ženatého jáhna a problémům, které z takové jáhenské služby mohou pro ni i pro její rodinu vyvstat.
Abstract in different language: In the fi rst chapter of his article, the author maps the development of the permanent diaconate since the apostolic times diff erently in the Eastern Churches and in the Western Church. The excursion deals with the issue of female deacons in the Catholic Church. The second chapter, devoted to canon law in force, fi rst lists the main sources of the current regulation of the permanent diaconate and then provides a categorization of the institution of the diaconate and an overview of the legal conditions for its acceptance. Finally, the third chapter deals with the legal and factual status of the wife of a married deacon and the problems that may arise from such a deacon’s service for her and her family.
Rights: © Společnost pro církevní právo, z. s.
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hrdina - Diakon - RCP87.pdf730,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD