Title: Právní úprava národní správy v roce 1945 a její odraz v národní správě Škodových závodů v Plzni v letech 1945 – 1946
Other Titles: The Legislation of the National Administration in 1945 and its Reflection in the National Administration of Škoda Plants in Pilsen in 1945 – 1946
Authors: Valentová, Vendulka
Citation: VALENTOVÁ, V. Právní úprava národní správy v roce 1945 a její odraz v národní správě Škodových závodů v Plzni v letech 1945 – 1946. Štát a právo, 2022, roč. 9, č. 4, s. 312-324. ISSN: 2644-643X
Issue Date: 2022
Publisher: Univerzita Mateja Bela
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51610
ISSN: 2644-643X
Keywords: právo;právní dějiny;Národní správa;dekrety prezidenta republiky;vlastnická práva;průmyslové podniky;Škodovy závody v Plzni
Keywords in different language: Law;History of Law;The national administration;decrees of the President of the Republic;property rights;industrial enterprises;Škoda plants in Pilsen
Abstract: Článek se zabývá otázkou fungování národní správy ve Škodových závodech v Plzni v letech 1945-1946, a to v souvislosti s její právní úpravou. Tento nový právní institut byl zavedený dekretem prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. v zájmu postižení majetku osob nespolehlivých, zrádců a kolaborantů. Jednalo se o přechodné právní opatření vytvořené na podkladě Košického vládního programu. Národní správa spočívala v přechodu práv a povinností, s výjimkou holého práva vlastnického, z vlastníka na národního správce. Národní správa byla zavedena v roce 1945 do všech podniků, kde to vyžadoval plynulý chod výroby a hospodářského života, tedy i do Škodových závodů v Plzni.
Abstract in different language: The presented article deals with the issue of the functioning of the national administration in the Škoda plants in Pilsen in the years 1945-1946, in connection with its legal regulation. This new legal institute was introduced by Decree of the President of the Republic No. 5/1945 Coll. in order to affect the property of unreliable persons, traitors and collaborators. It was a transitional legal measure created on the basis of the Košice government program. The national administration consisted of the transfer of rights and obligations, with the exception of the bare right of ownership, from the owner to the national administrator. The national administration was introduced in 1945 in all companies where the smooth running of production and economic life required it, i.e., also in the Škoda plants in Pilsen.
Rights: © CC-BY
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
8. Vendulka Valentová.pdf364,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51610

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD