Title: From a Passive Conduit to Highly Dynamic Organ - What are the Roles of Uterine Tube Epithelium in Reproduction?
Other Titles: Od pasivního vodiče k vysoce dynamickému orgánu - Jaké jsou úlohy děložního epitelu v reprodukci?
Authors: Csöbönyeiová, Mária
Varga, Ivan
Lapides, Lenka
Pavlíková, Lada
Feitscherová, Claudia
Klein, Martin
Citation: CSÖBÖNYEIOVÁ, M. VARGA, I. LAPIDES, L. PAVLÍKOVÁ, L. FEITSCHEROVÁ, C. KLEIN, M. From a Passive Conduit to Highly Dynamic Organ - What are the Roles of Uterine Tube Epithelium in Reproduction?. PHYSIOLOGICAL RESEARCH, 2022, roč. 71, č. Suppl. 1, s. S11-S20. ISSN: 0862-8408
Issue Date: 2022
Publisher: Czech Academy of Sciences
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85145491642
http://hdl.handle.net/11025/51664
ISSN: 0862-8408
Keywords: embryo;epitel;oplodnění;imunitní systém;spermie;tubární tekutina;děložní trubice
Keywords in different language: embryo;epithelium;fertilization;immune systém;spermatozoa;tubal fluid;uterine tube
Abstract: Je dobře známo, že děložní trubice (UT) savců hraje klíčovou roli v plodnosti samic, kde dochází k nejdůležitějším událostem vedoucím k úspěšnému oplodnění a preimplantačnímu vývoji embrya. Známé funkce těchto malých nitrobřišních orgánů jsou: příjem a transport oocytů, skladování, transport a kapacitace spermií a nakonec oplození a transport oplozeného vajíčka a raného embrya přes istmus směrem k uterotubálnímu spojení. Úspěch všech těchto událostí závisí na interakci mezi epitelem děložní trubice (UTE) a gametami/embryem. Kromě toho současný výzkum odhalil, že tubární epitel poskytuje základní nutriční podporu a nejvhodnější prostředí pro vývoj raného embrya. Nedávné objevy v molekulární biologii navíc pomáhají pochopit úlohu epitelu na buněčné a molekulární úrovni a zdůrazňují faktory podílející se na regulaci signalizace UT, která ovlivňuje různé kroky v procesu oplození. Podle nejnovějších výzkumů extracelulární vezikuly jako hlavní součást tubární sekrece zprostředkovávají interakci mezi gametami/embryem a epitelem. Cílem tohoto přehledu je poskytnout aktuální poznatky o různých aspektech týkajících se činnosti tubárního epitelu a jeho vzájemné interakce se spermiemi, oocyty a preimplantačním embryem a o tom, jak tyto interakce ovlivňují oplodnění a časný vývoj embrya.
Abstract in different language: It is well known that the mammalian uterine tube (UT) plays a crucial role in female fertility, where the most important events leading to successful fertilization and pre-implantation embryo development occur. The known functions of these small intraabdominal organs are: an uptake and transport of oocytes; storage, transportation, and capacitation of spermatozoa, and finally fertilization and transport of the fertilized ovum and early embryo through the isthmus towards the uterotubal junction. The success of all these events depends on the interaction between the uterine tube epithelium (UTE) and gametes/embryo. Besides that, contemporary research revealed that the tubal epithelium provides essential nutritional support and the most suitable environment for early embryo development. Moreover, recent discoveries in molecular biology help understand the role of the epithelium at the cellular and molecular levels, highlighting the factors involved in regulating the UT signaling, that affects different steps in the fertilization process. According to the latest research, the extracellular vesicles, as a major component of tubal secretion, mediate the interaction between gametes/embryo and epithelium. This review aims to provide up-to-date knowledge on various aspects concerning tubal epithelium activity and its cross-talk with spermatozoa, oocytes and preimplantation embryo and how these interactions affect fertilization and early embryo development.
Rights: © Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences
Appears in Collections:Články / Articles (KFE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD