Title: Anglická substantiva končící na -scape: studie slovotvorného hnízda
Other Titles: English Nouns Ending in -scape: Study of a Word Family
Authors: Stašková, Naděžda
Citation: STAŠKOVÁ, N. Anglická substantiva končící na -scape: studie slovotvorného hnízda. Časopis pro moderní filologii, 2022, roč. 104, č. 1, s. 54-68. ISSN: 0008-7386
Issue Date: 2022
Publisher: Charles University, Faculty of Arts
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85134565287
http://hdl.handle.net/11025/51679
ISSN: 0008-7386
Keywords: kompozita na -scape;kombinační forma;slovotvorné hnízdo;rozšiřování významu
Keywords in different language: compounds ending in -scape;combining form;word family;meaning expansion
Abstract: Tento článek se zabývá sémantickou diverzifikací slovotvorného hnízda složených substantiv s ústředním motivačním prvkem -scape (vázaný kmen/koncový tvar/afixoid pocházející ze substantiva "landscape"). Výzkum na vzorku 180 složenin typu -scape odhalil rychlý růst velikosti hnízda v současné angličtině a identifikoval 15 významů kombinované formy -scape. Otevřenost a obrovská velikost této slovotvorné rodiny podněcuje rozšiřování jejího významového spektra a vede k sémantickému posunu směrem k abstraktnější a metaforičtější rovině.
Abstract in different language: This article deals with the semantic diversification of a word family of compound nouns with the central motivating element -scape (a bound stem/final combining form/affixoid originating in the noun landscape). The research on a sample of 180 -scape compounds revealed a rapid growth of the family size in contemporary English and identified 15 senses of the combining form -scape. The openness and very considerable size of the family drives the widening of its meaning spectrum and leads to a semantic shift towards a more abstract and metaphorical level.
Rights: © Charles University, Faculty of Arts
Appears in Collections:Články / Articles (KAN)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Nadezda_Staskova_54-68.pdf713,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD