Title: Aspekty britsko-německého jednání o alianci z roku 1901
Other Titles: Aspects of British-German Negotiations about an Alliance from the Year 1901
Authors: Kotva, Aleš
Citation: KOTVA, A. Aspekty britsko-německého jednání o alianci z roku 1901. Historica Olomucensia. Sborník prací historických, 2022, roč. 63, č. 2022, s. 63-77. ISSN: 1803-9561
Issue Date: 2022
Publisher: Univerzita Palackého v Olomouci
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51867
ISSN: 1803-9561
Keywords: skvělá izolace;Německo;Velká Británie;přelom 19. a 20. století;mezinárodní politika;koncert velmocí
Keywords in different language: Splendid Isolation;Germany;Great Britain;Turn of the twentieth century;International policy;Concert of powers
Abstract: Cílem studie je shrnout několik faktorů, které výrazným způsobem ovlivnily průběh britsko-německého jednání o alianci, a současně vysvětlit předpoklady samotného vzniku tohoto jednání. V rámci stanovených cílů studie mapuje situaci britského impéria na přelomu 19. a 20. století, akcentujíce imperiální problémy, kterým Velká Británie musela čelit. Z těchto událostí měly nejpodstatnější vliv druhá búrská válka, vypuknutí Boxerského povstání a Fašodská krize. Británie v důsledku zmíněných událostí dospěla k názoru, že politika skvělé izolace je déle neudržitelná, a začala na mezinárodním kolbišti hledat vhodného spojence. Kalkulovala s několika kandidáty, z nichž jedním bylo Německo. V důsledku odlišných zájmů a představ o směrování mezinárodního vývoje došlo ke krachu jednání. Nekompatibilita názorů byla nejvíce patrná v přístupu k evropské politice, kdy Německo požadovalo napojení Velké Británie na Trojspolek, což bylo pro Londýn bylo nepřijatelné. Berlín na druhé straně odmítl přijmout kroky k omezení ruského vlivu na Dálném východě. Svým dílem ke krachu jednání přispěl i zmatečný diplomatický postup barona Eckardsteina, prvního tajemníka německého velvyslanectví v Londýně.
Abstract in different language: The aim of the study is to summarise several factors which greatly infl uenced the course of British-German relations on an alliance and at the same time explain the foundations for the actual emergence of these negotiations. Within the framework of the established goals, it maps out the situation of the British Empire at the turn of the twentieth century, while accenting the Imperial problems which Great Britain had to face. The Second Boer War, the outbreak of the Boxer Rebellion and the Fashoda Incident had an essential influence on these events. As a result of these above-mentioned events, Britain reached the conclusion that the politics of Splendid Isolation were no longer sustainable and began to seek out a suitable ally on the international scene. They considered several candidates, one of which was Germany. The negotiations fell apart due to diff erent interests and views about the direction of internal development. Th e incompatibility of the views was most apparent in the approach to European politics where Germany wanted the involvement of Great Britain in the Triple Alliance, which was unacceptable for London. On the other side, Berlin refused to accept the steps to limit Russian infl uence on the Far East. The confusing diplomatic approach of Baron Eckardstein, first secretary of the German embassy in London, also contributed to the breakdown in negotiations.
Rights: © Univerzita Palackého v Olomouci
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
hol_hol-202202-0003.pdf142,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD