Title: Effect of nitrogen content on high-temperature stability of hard and optically transparent amorphous Hf‒Y‒Si‒B‒C‒N coatings
Other Titles: Vliv obsahu dusíku na vysokoteplotní stabilitu tvrdých a opticky průhledných amorfních povlaků Hf‒Y‒Si‒B‒C‒N
Authors: Farhadizadeh, Alireza
Vlček, Jaroslav
Houška, Jiří
Haviar, Stanislav
Čerstvý, Radomír
Červená, Michaela
Zeman, Petr
Matas, Martin
Citation: FARHADIZADEH, A. VLČEK, J. HOUŠKA, J. HAVIAR, S. ČERSTVÝ, R. ČERVENÁ, M. ZEMAN, P. MATAS, M. Effect of nitrogen content on high-temperature stability of hard and optically transparent amorphous Hf‒Y‒Si‒B‒C‒N coatings. CERAMICS INTERNATIONAL, 2023, roč. 49, č. 4, s. 6086-6093. ISSN: 0272-8842
Issue Date: 2023
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85140651993
http://hdl.handle.net/11025/51869
ISSN: 0272-8842
Keywords: Tepelná stabilita;Oxidační odolnost;Optické vlastnosti;Tvrdost;Simulace ab-initio
Keywords in different language: thermal stability;oxidation resistance;optical properties;hardness;Ab-initio simulations
Abstract: Zkoumáme vliv obsahu dusíku na funkční vlastnosti, tepelnou stabilitu a oxidační odolnost tvrdých a opticky průhledných amorfních povlaků Hf‒Y‒Si‒B‒C‒N připravených pomocí pulzního magnetronového naprašování. Provedení simulací ab-initio vede k propojení experimentálně získaných vlastností s atomovými a elektronovými strukturami vytvořených materiálů. Prokazujeme, že obsah N v materiálu, obměňovaný od nenasycených 46 at. % do nasycených 51 at. %, má značný význam pro optimalizaci tepelné stability a ladění indexu lomu a extinkčního koeficientu. Identifikujeme optimální obsah N2 v plazmatu, a tudíž obsah N v povlacích, které překonávají dříve uvedený vysokoteplotní materiál Hf6Y2Si29B12C2N45. Tyto výsledky utvářejí pokrok v úsilí o spojení četných funkčních vlastností s výjimečnou tepelnou stabilitou (nad 1300 °C) a oxidační odolností.
Abstract in different language: We study the effect of nitrogen content on functional properties, thermal stability, and oxidation resistance of hard and optically transparent amorphous Hf‒Y‒Si‒B‒C‒N coatings prepared by pulsed magnetron sputtering. Ab-initio simulations are performed to link the experimentally obtained properties with the atomic and electronic structures of the fabricated materials. It is shown that the content of N in the material, varied from subsaturation 46 at.% to saturation 51 at.%, is of significant importance for the optimization of thermal stability and tuning the refractive index and extinction coefficient. We identify an optimum N2 content in the plasma and in turn N content in the coatings which outperform the previously introduced high-temperature material Hf6Y2Si29B12C2N45. The results constitute progress in the efforts to combine multiple functional properties with exceptional (above 1300 °C) thermal stability and oxidation resistance.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KFY)
Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD23_Vlcek,Houska,Haviar_clanek.pdf6,14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51869

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD