Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMarek, Václav
dc.contributor.authorKřížek, Michal
dc.contributor.authorKavalír, Tomáš
dc.date.accessioned2023-05-15T10:00:16Z-
dc.date.available2023-05-15T10:00:16Z-
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationMAREK, V. KŘÍŽEK, M. KAVALÍR, T. STUDY ON COOLING OF HIGH PERFORMANCE SIC FEATURES. MM Science Journal, 2023, roč. 2023, č. March, s. 6393-6397. ISSN: 1803-1269cs
dc.identifier.issn1803-1269
dc.identifier.uri2-s2.0-85150304201
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/51871
dc.description.abstractVysoce výkonné elektronické součástky jsou důležité prvky téměř všech moderních motorizovaných strojů. Tyto křemíkové komponenty jsou výrazně minimalizovány, zejména v odvětví dopravy. Koncentrace výkonu vyžaduje dokonalé chladicí podmínky. Běžně používaným principem je průtokové chlazení aktivním chladicím okruhem s chladiči. Dostatečné chlazení a rovnoměrné teplotní pole na teplosměnné ploše jsou rozhodující parametry pro udržitelnou funkci komponent z karbidu křemíku. Tato studie využívá pokročilé metody CFD k analýze současného stavu běžně vyráběných výměníků tepla a poskytuje nové přístupy optimalizací CFD v kombinaci s 3D tištěnými díly. Přístup založený na 3D tisku také umožňuje designovou inspiraci v přírodních principech. Biomimetická inspirace ukazuje širokou škálu tisíce let trvající optimalizace provedené přírodou. Výzkum v této oblasti nám může pomoci s vývojem povrchů pro lepší přenos tepla. Simulace přenosu tepla jsou ověřeny laboratorním měřením prototypových chladičů. Tyto techniky jsou prezentovány na jedinečném designu chladiče, který byl simulován, vyroben a měřen. Studie ukazuje CFD přístupy, popisuje detaily měření prototypu a zabývá se i negativními otázkami kovového 3D tisku.cs
dc.format5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherMM publishing Ltd.en
dc.relation.ispartofseriesMM Science Journalen
dc.rights© MM publishing Ltd.en
dc.subjectchlazenícs
dc.subjectsimulace prouděnícs
dc.subjectoptimalizace prouděnícs
dc.titleStudy on cooling of high performance SIC featuresen
dc.title.alternativeStudie chlazení vysokovýkonných SiC prvkůcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedHigh-performance electronic parts are vital features in almost all modern motorized machines. These silicon components are significantly minimised, especially in transportation branch. Concentration of performance requires perfect cooling conditions. A fluid flow cooling by an active cooling circuit with heat sinks is a commonly used principle. Sufficient cooling and uniform temperature field on heat transfer area are crucial parameters for the sustainable function of Silicon-Carbide components. Producer of electric vehicles induces research in the field of coolers due to the requirements of installed SiC features. This study uses advanced CFD methods to analyse the current state of commonly manufactured heat exchangers and provides new approaches by CFD optimisation in combination with 3D printed replacement parts. Approach based on 3D print also allows design inspiration in natural principles. Biomimetic inspiration shows a wide range of thousands of years lasting optimisation made by nature. Research in this field can help us with the evolution of enhanced heat transfer surfaces. Developed coolers were examined by CFD techniques. Simulations of heat transfer are verified by laboratory measurement of prototype heatsinks. These techniques are presented on the unique de-sign of a heat sink which was simulated, manufactured, and measured. The study shows CFD approaches, describes details of prototype measurement, and also deals with negative issues of metal 3D print.en
dc.subject.translatedheat sinken
dc.subject.translatedcomputed fluid dynamicen
dc.subject.translatedflow optimizationen
dc.identifier.doi10.17973/MMSJ.2023_03_2022166
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number944193200001
dc.identifier.obd43938781
dc.project.IDTN01000026/Národní centrum kompetence Josefa Božka (JOBNAC)cs
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
mmscience_2023-03_study-on-cooling-of-high-performance-sic-features.pdf1,33 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD