Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKopecký, Martin
dc.date.accessioned2023-06-05T10:00:11Z-
dc.date.available2023-06-05T10:00:11Z-
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationKOPECKÝ, M. K možnostem zrušení pravomocného rozhodnutí o přestupku jako podmínky pro vedení dalšího trestního stíhání. Časopis pro právní vědu a praxi, 2023, roč. 31, č. 1, s. 203-216. ISSN: 1210-9126cs
dc.identifier.issn1210-9126
dc.identifier.uri2-s2.0-85159376185
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/51923
dc.description.abstractProblematika uplatňování pravidla ne bis in idem mezi správním řízením o přestupku a trestním řízením soudním vytváří řadu otázek spojených s tím, jaké další stíhání je vyloučeno, jestliže o určitém protiprávním činu již bylo jednou pravomocně rozhodnuto. Předložený článek rozebírá, za jakých podmínek je možné vést trestní stíhání o témže skutku téže osoby, o němž již bylo pravomocně rozhodnuto ve správním řízení jako o přestupku. Věnuje se podmínkám českého zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který umožňuje, aby správní orgán zrušil již pravomocné rozhodnutí o přestupku, nasvědčují-li okolnosti, že by skutek měl být posuzován pro pachatele přísněji jako trestný čin podle trestního zákoníku. A porovnává tuto národní úpravu s pravidly mezinárodní smlouvy, a to čl. 4 odst. 2 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, která umožňují jen za velmi restriktivních podmínek nové řízení o již jednou pravomocně rozhodnutém skutku.cs
dc.format14 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherMasarykova univerzitacs
dc.relation.ispartofseriesČasopis pro právní vědu a praxics
dc.rights© Masarykova univerzitacs
dc.subjectne bis in idemcs
dc.subjectsprávní řízenícs
dc.subjectpřestupekcs
dc.titleK možnostem zrušení pravomocného rozhodnutí o přestupku jako podmínky pro vedení dalšího trestního stíhánícs
dc.title.alternativeOn the Possibilities of Annulment of a Legally Effective Decision on a Minor Offence as a Condition for Further Criminal Prosecutionen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe issue of the application of the ne bis in idem rule between administrative proceedings on a minor offence (“přestupek”) and criminal court proceedings creates several questions related to what further prosecution is excluded by the fact that a certain illegal act has already been finally decided. The presented article analyzes the conditions under which it is possible to prosecute the same act of the same person, which has already been legally decided in administrative proceedings as a minor offence. It is dedicated to the conditions of the Czech Act No. 250/2016 Coll., on liability for minor offenses and their proceedings, which allows an administrative authority to annul an already legally effective decision on a minor offence if the circumstances indicate that the act should be assessed more severely for the offender as a criminal offense under the Criminal Code. And it compares this national regulation with the rules of an international treaty, namely Article 4, paragraph 2 of Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which allows only under very restrictive conditions for a new trial of an offense that has already been finally decided.en
dc.subject.translatedne bis in idemen
dc.subject.translatedadministrative proceedingsen
dc.subject.translatedminor offenceen
dc.identifier.doi10.5817/CPVP2023-1-8
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43939419
Appears in Collections:Články / Articles (KSP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD