Title: Zneužití dominantního postavení v hospodářské soutěži
Other Titles: abuse dominant position in a competition law
Authors: Procházka, Ondřej
Advisor: Tloušťová Pavla, JUDr. Ph.D., MBA
Referee: Vítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52223
Keywords: zneužití dominantního postavení;hospodářská soutěž;soutěžní právo;podnik;soutěžitel;vykořisťovací praktiky;vylučovací praktiky;zvláštní odpovědnost;veřejnoprávní vynucení;soukromoprávní vynucení;relevantní trh;objektivní ospravedlnění
Keywords in different language: abuse of dominant position;competition;undertaking;competition law;exploitative practices;exclusionary practices;special responsibility;public enforcement;private enforcemen;relevant market;objective justification
Abstract: Diplomová práce pojednává o institutu zneužití dominantního postavení v hospodářské soutěži, a to konkrétně o jednotlivých metodách zneužití, jak z pohledu národního práva České republiky, tak i z pohledu komunitárního práva. Jednotlivé příklady zneužití jsou zkoumány nejen v kontextu právní úpravy, ale současně i v návaznosti na předmětnou judikaturu a správní rozhodnutí. Diplomová práce ve svém závěru pojednává i o následcích prokázaného zneužití dominantního postavení jakožto způsob postihu za zneužití.
Abstract in different language: The thesis deals with the institute of abuse of dominant position in competition, and specifically with individual methods of abuse, both from the perspective of national law of the Czech Republic and from the perspective of Community law. Individual examples of abuse are examined not only in the context of the legislation, but also in relation to the relevant case law and administrative decisions. In its conclusion, the thesis also discusses the consequences of proven abuse of a dominant position as a way of punishment for abuse.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_Ondrej Prochazka_zneuziti dominantniho postaveni_2022.pdfPlný text práce903,43 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka-2.pdfPosudek oponenta práce299,3 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka-1.pdfPosudek vedoucího práce427,34 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce300,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52223

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.