Title: Dividenda
Other Titles: Dividend
Authors: Hosnedl, Petr
Advisor: Ficner Tomáš, JUDr. Ph.D.
Referee: Vítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52227
Keywords: základní kapitál;podíl na zisku;založení a vznik akciové společnosti;akcionář;cenné papíry;emise cenných papírů;zakladatelská smlouva;náležitosti zakladatelské smlouvy;stanovy společnosti;dozorčí rada;valná hromada;test insolvence
Keywords in different language: a share capital;a profit share;an establishment and a creation of a joint-stock company;a shareholder;securities;an issue of securities;a founding agreement;requisites of the founding agreement;company articles of association;a supervisory board;a general meeting;an insolvency test etc.
Abstract: Hlavním cílem diplomové práce je objasnit a přiblížit význam a smysl pojmu dividenda z právního hlediska. Jak, proč a jakým způsobem vzniká? Za jakých podmínek je možné ji vyplatit? O jaký typ finančního příjmu se jedná? Jaká je daňová povinnost jednotlivce nebo společností při výplatě dividend? Co nám přinesla změna právní úpravy zákona o obchodních korporacích? Práce se bude zabývat rovněž s dividendou souvisejícími pojmy jako základní kapitál, podíl na zisku, založení a vznik akciové společnosti, akcionář, cenné papíry, emise cenných papírů, zakladatelská smlouva, náležitosti zakladatelské smlouvy, stanovy společnosti, dozorčí rada, valná hromada, test insolvence aj.
Abstract in different language: The main goal of the thesis is to clarify and explain the meaning of the term dividend from a legal point of view. How why and in what way is it created? Under what conditions can it be paid out? What type of financial income is it? What is the tax liability of an individual or company when paying dividend? What did the change in the law on business corporations bring us? The work will also deal with dividend related terms such a profit share, a share capital, an establishment and a creation of a join-stock company, a shareholder, securities, an issue of securities, a founding agreement, requisites of the founding agreement, company articles of association, a supervisory board, a general meeting, an insolvency test etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_Pra_ce_PetrHosnedl.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
Hosnedl-2.pdfPosudek oponenta práce297,36 kBAdobe PDFView/Open
Hosnedl-1.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Hosnedl Petr.pdfPrůběh obhajoby práce236,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52227

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.