Title: Pracovnělékařské služby
Other Titles: Labour-medical services
Authors: Jelínková, Michaela
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Dittrich Michal, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52694
Keywords: pracovnělékařské služby;zaměstnavatel;zaměstnanec;lékařské prohlídky;lékařské posudky
Keywords in different language: occupational health services;employer;employee;medical examinations;medical assessments
Abstract: Ve své práci se zaměřuji na pracovnělékařské služby, které mají významný vliv na zdraví a bezpečnost zaměstnanců v jejich pracovním prostředí. Práce je rozdělena do pěti částí: pojem a význam pracovnělékařských služeb, historie a vývoj pracovnělékařských služeb, prameny pracovnělékařských služeb, praktické aspekty pracovnělékařských služeb jako jsou lékařské prohlídky a význam pracovnělékařských posudků. V práci si kladu za cíl prozkoumat efektivitu pracovnělékařských služeb a navrhuji konkrétní opatření pro zaměstnavatele na ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s prací. Zdůrazňuji také na důležitost podpory zdraví na pracovišti a identifikace vlivu různých faktorů na zdraví zaměstnanců.
Abstract in different language: In my work, I focus on occupational health services that have a significant impact on the health and safety of employees in their work environment. The work is divided into five parts: the concept and importance of occupational health services, the history and development of occupational health services, the sources of occupational health services, practical aspects of occupational health services such as medical examinations, and the importance of occupational health assessments. My goal in this work is to explore the effectiveness of occupational health services and propose specific measures for employers to protect employees from job-related risks. I also emphasize the importance of supporting health in the workplace and identifying the influence of various factors on employee health.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Pracovnelekarske sluzby, Michaela Jelinkova.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Jelinkova-1.pdfPosudek vedoucího práce296 kBAdobe PDFView/Open
Jelinkova-2.pdfPosudek oponenta práce291,05 kBAdobe PDFView/Open
Jelinkova Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce289,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52694

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.