Title: Plně elektromagnetický kulový ventil s více cívkami
Other Titles: Fully electromagnetic ball valve with multiple coils
Authors: Šmucr, David
Advisor: Vítek Martin, Ing.
Referee: Sedláček Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52872
Keywords: aktuátor;kulový ventil;magnetické pole;matematický model;točivý moment;bezkontaktní polohování
Keywords in different language: actuator;ball valve;magnetic field;mathematical model;torque;non-contact positioning
Abstract: Předložená diplomová práce se zabývá návrhem koncepce plně elektromagnetického aktuátoru pro kulový ventil. Aktuátor je realizován pomocí elektromagnetů rovnoměrně rozložených po obvodu koule kulového ventilu. Podle požadované polohy ventilu jsou pak elektromagnety sekvenčně spínány, přičemž dochází k přímému silovému působení elektromagnetického pole na magnetickou nerezovou kouli a k jejímu postupnému natáčení do žádané pozice. Aktuátor je tedy bezdotykový (neobsahuje mechanické části propojující aktuátor a kouli) a přímo řídí pozici koule. První část se zaměřuje na stručné uvedení do problematiky provedení různých druhů ventilů a způsobu jejich aktuace. Druhá část se zabývá shrnutím dosavadního postupu v oblasti návrhu aktuátoru. Ve třetí části je definován koncept aktuátoru a jeho princip. Čtvrtá část se věnuje tvorbě a výsledkům matematických modelů vycházejících z navržené koncepce. V poslední části je popsána výroba a experimentální ověření navržených prototypů.
Abstract in different language: The presented diploma thesis deals with the design of the concept of a fully electromagnetic actuator for a ball valve. The actuator consists of electromagnets evenly distributed around the circumference of the ball of the ball valve. According to the desired position of the valve, the electromagnets are sequentially switched, while the electromagnetic field exerts a direct force on the magnetic stainless steel ball and gradually rotates it to the desired position. The actuator is, therefore, non-contact (does not contain mechanical parts connecting the actuator with the ball) and directly controls the ball's position. The first part focuses on a brief introduction to the design of various types of valves and their actuation method. The second part deals with a summary of the current progress in the actuator design. In the third part, the actuator concept and its principle are defined. The fourth part is devoted to the creation and results of mathematical models based on the proposed concept. The last part describes the production and experimental verification of the designed prototypes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_David_Smucr.pdfPlný text práce34,26 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce58,98 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce60,76 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce41,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.