Title: Vývoj HW komponent "smart Home automatizace"
Other Titles: Development of HW components "smart Home automation"
Authors: Tunka, Tomáš
Advisor: Molnár Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Sirový Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52873
Keywords: chytrá domácnost;programování v jazyce c++;home assistant;esp32;arduino;sonoff
Keywords in different language: smart home;programming in c++ language;home assistant;esp32;arduino;sonoff
Abstract: Teoretická část obsahuje stručný popis smart technologií. Jsou zde popsány jejich přínosy, hrozby a možnosti využívání v různých odvětví. Důraz se pak klade především na využívání chytrých technologií v domácnostech. V souvislosti s chytrou domácností je zde představen i Open-Source systém Home Assistant a jeho doplněk ESP Home, který umožňuje do tohoto systému integrovat uživatelem vytvořené chytré komponenty. Praktická část se zabývá testováním připojitelnosti různých typů periférií (senzorů, displejů, sběrnic, IO vstupů a výstupů atd.) a následným vývojem vlastních chytrých komponent. Tyto chytré komponenty jsou pak demonstrovány na vytvořeném testovacím stanovišti se systémem Home Assistant.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the development of smart devices designed for the Home Assistant system. The theoretical part contains a brief description of smart technologies. Their benefits, threats and possibilities of use in various industries are described here. The emphasis is then mainly on the use of smart technologies in households. In connection with the smart home, the OpenSource system Home Assistant and its addon ESP Home, which allows the integration of user-created smart components into this system, are also presented here. The practical part deals with testing the connectivity of various types of peripherals (sensors, displays, buses, IO inputs and outputs, etc.) and the subsequent development of own smart components. These smart components are then demonstrated on the created testing station with the Home Assistant system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce5,69 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce60,71 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce63,12 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce42,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.