Title: Prevence stranové záměny v perioperační péči
Other Titles: Preventing a wrong site in perioperative care
Authors: Vágnerová, Kristýna
Sládková, Petra
Citation: SIMBARTL, Petr, RATISLAVOVÁ, Kateřina ed. 8. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence, 24. listopadu 2022, Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 14-18.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/52958
ISBN: 978-80-261-1112-2
Keywords: perioperační péče;stranová záměna;prevence stranové záměny;bezpečnostní protokol
Keywords in different language: perioperative care;wrong site;prevention of wrong site;safety protocol
Abstract: Stranová záměna je velmi aktuální téma i vzhledem k počtu narůstajících chirurgických výkonů. Jedná se o velmi závažnou chybu, protože může dojít i k ohrožení klienta na životě. V roce 2022 došlo k záměně operační strany u operace očí a stala se z toho mediální kauza . Metodika zpracování: Pro výzkumnou část, jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu. Sběr dat bude probíhat za pomoci polostrukturovaných rozhovorů. Osloveny budou sestry pracující aktivně na chirurgických oddělení. Hlavní cíl: Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat možné metody prevence stranové záměny a jaké problémy vedou ke stranové záměně.
Abstract in different language: The wrong site is a very topical issue, also in view of the increasing number of surgical procedures. It is a very serious error, which can even endanger the life of the client. In 2022, surgical side substitution occurred in eye surgery and became a media case. Methodology: For the research part, I have chosen a qualitative research method. Data collection will be done using semi-structured interviews. Nurses actively working in surgical wards will be approached. Main objective: The main objective of the thesis is to analyze possible methods of preventing side-switching and what problems lead to side-switching.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:8. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence
8. studentská vědecká konference Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fzs-sbornik2022-14-18.pdfPlný text273,21 kBAdobe PDFView/Open
fzs-sbornik2022-uvod+tiraz.pdfPlný text426,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52958

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.