Title: Vyhodnocení efektu terapie na močovou inkontinenci u mužů po radikální roboticko asistované prostatektomii v rámci Rehaspring konceptu PPA
Other Titles: Evaluation od therapy effect on urinal incontinence in men after radical robotic assisted prostatectomy in line with Rehaspring concept PPA
Authors: Palaščáková Špringrová, Ingrid
Bartoníčková, Tereza
Firýtová, Rita
Drlík, Pavel
Citation: PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, I. BARTONÍČKOVÁ, T. FIRÝTOVÁ, R. DRLÍK, P. Vyhodnocení efektu terapie na močovou inkontinenci u mužů po radikální roboticko asistované prostatektomii v rámci Rehaspring konceptu PPA. Rehabilitácia, 2023, roč. 60, č. 1, s. 27-35. ISSN: 0375-0922
Issue Date: 2023
Publisher: LIEČREH s.r.o.
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85158117595
http://hdl.handle.net/11025/52992
ISSN: 0375-0922
Keywords: Rehaspring koncept PPA;dotazník ICIQ-SF;robotická asistovaná operace prostaty;močová inkontinence;fyzioterapie svalů pánevního dna;rektální závaží
Keywords in different language: Rehaspring concept PPA;ICIQ-SF questionnaire;robotic assisted prostate surgery;urinal incontinency;pelvic muscle floor physiotherapy;rectal weight
Abstract: Východisko: Zhoubný nádor prostaty patří mezi nejčastější onkologická onemocnění u mužů. Pokud je nádor lokalizován pouze na prostatu, metodou léčby je pak radioterapie nebo radikální prostatektomie. Po radikální prostatektomii nalézáme u 80% mužů erektilní dysfunkci a u 10-15% trvalou stresovou inkontinenci různého stupně. Fyzioterapie svalů pánevního dna je nejčastěji doporučovaným konzervativním léčebním postupem močové inkontinence, kterou má vysoké procento mužů po operaci. Soubor: Výzkumný soubor tvořilo 23 mužů, kteří navštěvovali ambulantní zařízení fyzioterapie. Skupinu A (n=9, věk 57,4 ± 6,9 let) tvořili probandi, kteří podstoupili první vstupní vyšetření ještě před plánovanou radikální prostatektomií a byli kontinentní. Do skupiny B (n=14, věk 66,3 ± 10 let) byli zařazeni pacienti, kteří nejprve podstoupili operaci RARP a následně v intervalu 3-9 týdnů po výkonu přicházeli na vstupní vyšetření k fyzioterapeutovi. Probandi ze skupiny B trpěli po operaci únikem moči v různém množství. Metody: Pro získání výsledků efektivity terapie všech potřebných dat ke studii byly použity dotazníky Rehaspring konceptu PPA (Palascak Pelvic Aproach) a ICIQ-SF Guidelines dotazník pro kvantifikaci úniku moči. Výsledky: Nejvýraznější pokles byl mezi vstupním vyšetřením skupiny A (9,8±6,8) ICIQ- -SF bodů a skupiny B (18,5±4,97) ICIQ-SF a mezi 1. a 2. kontrolním vyšetřením skupiny A (6,3±4,9) ICIQ-SF bodů a skupiny B (9,64±5,7) ICIQ-SF bodů. Močová inkontinence poklesla o 36,2% u skupiny, která použila v terapii rektální závaží. Závěry: Výsledky studie ukázaly, že pravidelné cvičení a posílení svalů pánevního dna a také použití rektálního závaží má vliv na snížení močové inkontinence. Studie prokázala, že instruktáž před operací pacienta snižuje močovou inkontinenci po RARP.
Abstract in different language: Basis: Malignant prostatic tumor belongs to the most common oncologic diseases in men. When the tumor is localized only in prostate, radiotherapy or radical prostatectomy are methods of treatment. After radical prostatectomy we find that 80% of men suffer from erectile dysfunction and 10-15% from permanent stress incontinence of various level. Pelvic floor muscle physiotherapy is the most common recommended conservative treatment of urinal incontinence in men with high percentage of this problem after surgery. Group: The group consisted of 23 men who visited outpatient physiotherapeutic care. The group A (n=9, age 57,4 ± 6,9 years old) consisted of probands who underwent the first entrance examination before the planned radical prostatectomy and who were continent. The group B (n=14, age 66,3 ± 10 years old) consisted of patients who firstly underwent radical prostatectomy and subsequently in the time interval from 3 to 9 weeks after the surgery came to entrance examination to a physiotherapist. Probands from the group B suffered from various level of incontinency after the surgery Methods: Questionnaire of Rehaspring concept PPA (Palascak Pelvic Approach) and ICIQ-SF Guidelines questionnaire for urinal incontinency quantification were used to obtain the results of therapy effectiveness. Results: The most significant was visible between entrance examination of the group A (9,8±6,8) ICIQ-SF points and group B (18,5±4,97) ICIQ-SF and between 1. and 2. control examination of group A (6,3±4,9) ICIQ-SF points and group B (9,64±5,7) ICIQ-SF points. Urinary incontinency was decreased by 36,2% in the group that used rectal weight in the therapy. Conclusion: The results of the study showed that regular exercise and strengthening of pelvic floor muscles, as well as use of rectal weight have effect on urinal incontinency after radical robotic assisted prostatectomy.
Rights: © LIECREH GUTH
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
Články / Articles (KFE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD