Title: Traumatic brain injury related deaths in residents and non-residents of 30 European countries: a cross-sectional study
Other Titles: Úmrtí související s traumatickým poraněním mozku u rezidentů a nerezidentů 30 evropských zemí: průřezová studie
Authors: Sivčo, Patric
Plančiková, Dominika
Melichová, Juliana
Rusnak, Martin
Hereitová, Iva
Beránek, Václav
Cibulka, Roman
Majdan, Marek
Citation: SIVČO, P. PLANČIKOVÁ, D. MELICHOVÁ, J. RUSNAK, M. HEREITOVÁ, I. BERÁNEK, V. CIBULKA, R. MAJDAN, M. Traumatic brain injury related deaths in residents and non-residents of 30 European countries: a cross-sectional study. Scientific Reports, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-9. ISSN: 2045-2322
Issue Date: 2023
Publisher: Nature Research
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85158828458
http://hdl.handle.net/11025/53026
ISSN: 2045-2322
Keywords: adolescent;dospělý;poranění mozku;trauma;traumatické;průřezové studie;střední věk;mladý dospělý
Keywords in different language: adolescent;adult;brain Injuries;trauma;traumatic;cross-sectional studies;middle aged;young adult
Abstract: Výskyt a úmrtnost traumatických poranění mozku (TBI) u osob, které nemají bydliště v zemích, kde k nim dochází, zůstává neznámý, což vyžaduje epidemiologický výzkum. Epidemiologické údaje jsou klíčové pro informování o prevenci a politikách veřejného zdraví týkajících se TBI a také pro podporu bezpečného cestování. Cílem této studie bylo analyzovat epidemiologické vzorce úmrtí souvisejících s TBI mezi rezidenty a nerezidenty ve 30 evropských zemích v roce 2015 s využitím standardizovaných údajů o příčinách úmrtí na evropské úrovni. Byla provedena rozsáhlá průřezová studie analyzující úmrtí související s TBI ve 30 evropských zemích v roce 2015 mezi rezidenty a nerezidenty do země, kde došlo k úmrtí. K výpočtu počtu úmrtí souvisejících s TBI a odhadu hrubé a věkově standardizované míry úmrtnosti byly použity údaje z úmrtních listů shromážděné na evropské úrovni Eurostatem. Míry byly stratifikovány podle země, pohlaví, věkové skupiny a podle statusu rezidenta. Vnější příčiny zranění byly určeny pomocí poskytnutých kódů MKN-10. Bylo identifikováno 40 087 úmrtí souvisejících s TBI; celkově se přibližně 3 % úmrtí vyskytla u nerezidentů, přičemž nejvyšší podíl byl zaznamenán v Turecku (11 %), Lucembursku (9 %) a na Kypru (5 %). Při zohlednění intenzity cestovního ruchu v jednotlivých zemích vykazovaly nejvyšší míru úmrtí v souvislosti s TBI u nerezidentů Bulharsko, Řecko a Rakousko: Na milion přenocování připadá 0,7, 0,5 a 0,5 úmrtí. Souhrnná věkově standardizovaná úmrtnost související s TBI u nerezidentů byla 0,2 (95% CI 0,1-0,3), u rezidentů 10,4 (95% CI 9,4-11,5) na 100 000 osob. U nerezidentů byla úmrtí související s TBI přesunuta do mladší populace (86 % ve věku < 35 let); u nerezidentů bylo 78 % ve věku 15-64 let. U rezidentů převažovaly pády (47 %), u nerezidentů dopravní nehody (36 %). Poměr mužů a žen byl vyšší u nerezidentů (3,9) ve srovnání s rezidenty (2,1). Extrapolací našich zjištění odhadujeme, že ročně dojde k 1022 úmrtím v souvislosti s TBI u nerezidentů v EU-27 + Spojeném království a 1488 v Evropě jako kontinentu. Došli jsme k závěru, že primární populace ohrožené úmrtím v souvislosti s TBI v evropských zemích se liší v několika charakteristikách mezi rezidenty a nerezidenty země, kde k úmrtí došlo, což opravňuje k odlišným přístupům v prevenci a podpoře bezpečnosti. Naše zjištění naznačují, že TBI vyskytující se v evropských zemích mezi nerezidenty představují problém hodný pozornosti odborníků na veřejné zdraví a cestovní medicínu a měly by být dále studovány.
Abstract in different language: The incidence and mortality of traumatic brain injuries (TBI) among non-residents to countries where they occur remains unknown, warranting epidemiological research. Epidemiological data are key to inform prevention and public health policies related to TBI, as well as to help promote safe travelling practice. The aim of this study was to analyse the epidemiological patterns of TBI-related deaths among residents and non-residents in 30 European countries in 2015 using standardised European level data on causes of death. A large-scale cross-sectional study analysing TBI-related deaths in 30 European countries in 2015 among residents and non-residents to the country of occurrence of the death was conducted. Data from death certificates collected on European level by Eurostat were used to calculate the numbers of TBI-related deaths and estimate crude and age-standardised mortality rates. Rates were stratified by country, sex, age-group and by resident status. External causes of the injury were determined using the provided ICD-10 codes. 40,087 TBI-related deaths were identified; overall about 3% occurred among non-residents with highest proportions in Turkey (11%), Luxembourg (9%) and Cyprus (5%). Taking into account tourism intensity in the countries, Bulgaria, Greece and Austria showed highest rates of TBI-related deaths in non-residents: 0.7,0.5 and 0.5 per million overnight stays, respectively. The pooled age-standardised TBI-related mortality in non-residents was 0.2 (95% CI 0.1–0.3), among residents 10.4 (95% CI 9.4–11.5) per 100,000. In non-residents, TBI-related deaths were shifted to younger populations (86% in < 35 years); in non-residents 78% were 15–64 years old. Falls were predominant among residents (47%), and traffic accidents among non-residents (36%). Male:female ratio was higher among non-residents (3.9), compared to residents (2.1). Extrapolating our findings, we estimate that annually 1022 TBI-related deaths would occur to non-residents in the EU-27 + UK and 1488 in Europe as a continent. We conclude, that the primary populations at risk of TBI-related deaths in European countries differ in several characteristics between residents and non-residents to the country of the occurrence of death, which warrants for different approaches in prevention and safety promotion. Our findings suggest that TBI occurring in European countries among non-residents present a problem worthy of attention from public health and travel medicine professionals and should be further studied.
Rights: © The Author(s)
Appears in Collections:Články / Articles (KAZ)
Články / Articles (KFE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD