Title: The impact of the COVID‑19 pandemic on the health and working conditions of nurses and its implications for policies: a cross‑sectional study in Slovakia
Other Titles: Dopad pandemie COVID-19 na zdraví a pracovní podmínky zdravotních sester a jeho důsledky pro politiku: průřezová studie na Slovensku
Authors: Puteková, Silvia
Martinková, Jana
Uríčková, Alena
Kober, Lukáš
Reichertová, Stanislava
Plančíková, Dominika
Majdan, Marek
Citation: PUTEKOVÁ, S. MARTINKOVÁ, J. URÍČKOVÁ, A. KOBER, L. REICHERTOVÁ, S. PLANČÍKOVÁ, D. MAJDAN, M. The impact of the COVID‑19 pandemic on the health and working conditions of nurses and its implications for policies: a cross‑sectional study in Slovakia. BMC Nursing, 2023, roč. 22, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1472-6955
Issue Date: 2023
Publisher: BioMed Central Ltd
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85160600674
http://hdl.handle.net/11025/53029
ISSN: 1472-6955
Keywords: zdravotničtí pracovníci;COVID-19;zdravotní politika;dopad na zdraví;ošetřovatelský personál
Keywords in different language: healthcare workers;COVID-19;health policies;health impact;nursing personnel
Abstract: Zvýšená pracovní zátěž a zdravotnického personálu (ZP) zatížila kapacitu pro udržení základních zdravotnických služeb (ZS) během pandemie koronavirové nemoci 2019 (COVID-19) a zároveň je vystavila zvýšenému riziku COVID-19 a dalším následkům pro jejich zdraví. Cílem této studie bylo posoudit dopad COVID-19 na zdraví, pohodu a pracovní podmínky zdravotních sester na Slovensku a identifikovat nedostatky v politikách, které je třeba řešit, aby se zvýšila připravenost ZS na budoucí mimořádné události. Celostátní průřezová studie byla provedena mezi zdravotními sestrami v období listopad-prosinec 2021, přičemž se jednalo o období leden 2021 až listopad 2021. Pro posouzení rozdílů mezi dopadem na HW na různých úrovních péče byli respondenti rozděleni do skupin podle typu zařízení: Nemocnice-oddělení COVID-19; Nemocnice-neoddělení COVID; Ambulance nebo pohotovost; Ostatní zařízení péče. Zúčastnilo se 1170 sester, z nichž přibližně 1/3 byla do listopadu 2021 pozitivně testována na COVID-19, většinou s mírným průběhem onemocnění. Téměř 2/3 z nich uváděly dlouhodobé kovidové příznaky a asi 13 % uvedlo, že se neplánují nechat očkovat proti COVID-19. Medián hodnocení dopadu pracovní zátěže na zdraví byl 2,8 (56 % z maximálních 5), medián hodnocení duševního zdraví-pohody byl 1,9 (63 % z maximálních 3). Zkoumané dopady ve všech doménách byly nejvyšší u sester pracujících na nemocničních odděleních COVID-19. Byly zaznamenány významné poruchy zdravotní péče, přičemž k jejich zmírnění bylo poměrně často využíváno telemedicíny. Celkově asi 70 % respondentů uvažovalo o odchodu ze zaměstnání, většinou kvůli pracovnímu stresu nebo nedostatečnému platu. Naše studie ukázala, že pandemie COVID-19 představuje značnou zátěž pro zdraví, pohodu a pracovní podmínky sester na Slovensku a že velká část sester uvažuje o odchodu ze zaměstnání kvůli pracovnímu přetížení nebo nízkým platům. Měly by být přijaty strategie v oblasti lidských zdrojů s cílem přilákat, udržet a průběžně investovat do rozvoje HW, včetně připravenosti na mimořádné události a reakce na ně. Takový přístup může zlepšit odolnost a připravenost zdravotnického systému na Slovensku na budoucí mimořádné události.
Abstract in different language: Background Increased workload and of the health workforce (HW) strained the capacity to maintain essential health services (EHS) during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic, while putting them at increased risk of COVID-19 and other consequences to their health. The aim of this study was to assess the impact of COVID-19 on the health, wellbeing, and working conditions of nurses in Slovakia and to identify gaps in policies to be addressed to increase preparedness of the HW for future emergencies. Methods A nation-wide cross-sectional study was conducted among nurses during November–December 2021, referring to the period of January 2021 to November 2021. To assess the differences between impact on HW on various levels of care, respondents were grouped by type of facility: hospital-COVID-19 wards; Hospital–non-covid ward; Outpatient or ER; Other care facilities. Results 1170 nurses participated, about 1/3 of them tested positive for COVID-19 by November 2021, mostly developing mild disease. Almost 2/3 reported long-covid symptoms and about 13% reported that they do not plan to get vaccinated against COVID-19. The median of the score of the impact of workload on health was 2.8 (56% of the maximum 5), the median score of mental health-wellbeing was 1.9 (63% of a maximum of 3). The studied impacts in all domains were highest in nurses working in COVID-19 hospital wards. Significant disruptions of health care were reported, with relatively high use of telemedicine to mitigate them. Overall, about 70% of the respondents thought of leaving their job, mostly due to working stress or inadequate pay. Conclusions Our study showed that the COVID-19 pandemic poses a substantial burden on the health, wellbeing and working conditions of nurses in Slovakia and that a large proportion of nurses considered leaving their jobs because of work overload or low salaries. Human resource strategies should be adopted to attract, retain and continuously invest in HW development including in emergency preparedness and response. Such an approach may improve the resilience and preparedness of the health system in Slovakia for future emergencies.
Rights: © The Author(s)
Appears in Collections:Články / Articles (KAZ)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53029

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD