Title: Úlohy pro výuku JavaScriptu z předmětu Programování 1 (2. díl)
Other Titles: Tasks for teaching JavaScript from Programming 1 (part 2)
Authors: Frank, Filip
Zíka, Miroslav
Citation: FRANK, F. ZÍKA, M. Úlohy pro výuku JavaScriptu z předmětu Programování 1 (2. díl). Matematika-fyzika-informatika, 2023, roč. 32, č. 2, s. 141-151. ISSN: 1805-7705
Issue Date: 2023
Publisher: Prometheus
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/53030
ISSN: 1805-7705
Keywords: programování;RVP;JavaScript
Keywords in different language: coding;RVP;JavaScript
Abstract: Představujeme zbývající úlohy používané v rámci předmětu PGM1P na Katedře výpočetní a didaktické techniky na Fakultě pedagogické při Západočeské univerzitě v Plzni. V prvním díle jsme si představili kompletní seznam úloh, ale z důvodu rozsahu jsme nemohli představit všechny úlohy. Zbývající úlohy popisujeme v tomto příspěvku a to, stejně jako v minulém případě, včetně opakovaně pozorovaných chyb. V prvním dílu jsme se zároveň seznámili s požadavky na studenty, očekávanými výstupy a zařazením z pohledu RVP, neboť se jedná o budoucí učitele informatiky. Představené úlohy jsou používané při výuce studentů bakalářského studia. Z důvodu velmi rozdílných zkušeností studentů s programováním je zapotřebí začít s výukou programování od skutečných základů. Pro příklad rozpětí si můžeme uvést, že mezi studenty se řadí absolventi gymnázií, absolventi elektrotechnických škol, ale také absolventka oboru cukrářství.
Abstract in different language: Introducing the remaining tasks used in the PGM1P course at Department of Computer and Didactic Technology at the Faculty of Education at the University of West Bohemia in Pilsen. In the first part we presented the complete list of tasks, but due to the size we could not present all tasks. The remaining tasks are described in this article, as in the last one. case, including repeatedly observed errors. In the first part we also introduced the requirements for students, the expected outcomes and the inclusion of from the perspective of the RVP, as these are future computer science teachers. The tasks presented are used in teaching undergraduate students. Due to the very different programming experiences of the students, the it is necessary to start teaching programming from the real basics. For example span, we can note that the students include high school graduates, graduates of electrical engineering schools, and a graduate in pastry arts.
Rights: © Creative Commons Attribution 4.0
Appears in Collections:Články / Articles (KVD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
mfi_3202_141_151.pdf2,38 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53030

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD