Title: Liniové stavby a střet exekučního a insolvenčního řízení
Other Titles: Line structures and the conflict of executory and insolvency proceedings
Authors: Papež, Petr
Citation: PAPEŽ, P. Liniové stavby a střet exekučního a insolvenčního řízení. Obchodní právo, 2023, roč. 32, č. 5, s. 13-26. ISSN: 1210-8278
Issue Date: 2023
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/53044
ISSN: 1210-8278
Keywords: liniové stavby;exekuční řízení;insolvenční řízení;katastr nemovitostí
Keywords in different language: linear constructions;enforcement proceedings;insolvency proceedings;land registry
Abstract: Liniové stavby jsou důležitou součástí moderní společnosti. Liniové stavby umožňují tok vody, elektřiny, plynu, dopravu, internet, přepravu zboží a osob a bez nich by život, jak ho známe, přestal existovat. Liniové stavby jsou svou povahou a účelem velmi specifické. Tato specifičnost je patrná ještě předtím, než jsou tyto stavby umístěny nebo postaveny. Tuto specifickou povahu liniových staveb je třeba zohlednit v případě, že se jejich vlastník dostane do platební neschopnosti a liniové stavby se stanou předmětem exekučního nebo insolvenčního řízení. Tento článek se zabývá nuancemi jednotlivých řízení a možnými řešeními jejich střetu s ohledem na liniové stavby.
Abstract in different language: Line structures are an important part of modern society. Line structures enable the flow of water, electricity, gas, traffic, internet, transportation of goods and people and without them the life as we know it would seize to exist. Line structures are very specific in their nature and purpose. This specificity is apparent even before such structures are placed or built. This specific nature of line structures needs to be taken into account in the event that their owner becomes insolvent and the line structures become the subject of execution proceedings or insolvency proceedings. This article deals with the nuances of individual proceedings and possible solutions to their conflict in the light of line structures.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sken OP.PDF3,7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD