Title: Využití chodského folkloru ve vyučování českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Use of Chodsko folklore in Czech language lessons at primary school
Authors: Randová, Jana
Advisor: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Referee: Spěváčková Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53086
Keywords: folklor;projekt 5. ročník zš;chodsko;nářečí;znaky chodska;využití chodského folkloru;český jazyk a literatura;výtvarná výchova;hudební výchova;pohádka;pověst;osobnosti chodska
Keywords in different language: folklore;chodsko;dialect;signs of chodsko;use of chodsko folklore;project in the 5th grade of primary school;czech language education;music education;art education
Abstract: V teoretické části své diplomové práce definuji základní pojmy. Zmiňuji konkrétní charakteristické znaky Chodska, které mohou být využitelné při výuce na 1. stupni základní školy. Dále se věnuji osobnostem, které jsou spjaty s chodským folklorem a jejichž jména by žáci dané oblasti měli ve škole zaslechnout (osobnosti historické, ale také současní šiřitelé folkloru). Samostatnou kapitolu tvoří chodské nářečí. Zaměřuji se také na práci s regionálním učivem mimo budovu školy - jaké folklorní akce a místní instituce na Chodsku je možné v rámci českého jazyka s žáky navštívit. Přidávám návrhy, jak charakteristické znaky Chodska didakticky zpracovat a zařadit je do výuky. Navrhuji, jaké jsou možnosti využití v jazykové, komunikační a slohové i literární výchově. Praktickou část tvoří nejprve návrh výukových aktivit zaměřených na využití prvků chodského folkloru. Didaktickou účinnost těchto aktivit jsem ověřila projektem odučeným v 5. ročníku ZŠ, který jsem zaznamenala na videokameru. Téma mé práce je interdisciplinární, proto také zvolený jednodenní projekt propojoval všechny výchovy českého jazyka s výchovou hudební i výtvarnou. Záznam realizovaného projektu jsem zanalyzovala, abych zjistila vhodnost či nevhodnost odučených výukových aktivit. Z didaktického hlediska jsou vhodné téměř všechny navrhované aktivity. Pouze pro vyprávění by bylo vhodnější zvolit text s jednodušší pointou. Žáci oceňovali množství různorodých aktivit, které se smysluplně střídaly. Z projektového dne si každý odnesl vlastní návrh malby chodské keramiky nebo návrh výšivky chodského šátečku.
Abstract in different language: In the theoretical part of my thesis, I define basic concepts and mention specific characteristic features of Chodsko that can be used in primary school education. I also focus on personalities associated with Chodsko folklore whose names pupils in the area should hear about in school (historical figures as well as contemporary folklore promoters). A separate chapter is dedicated to the Chodsko dialect. I also focused on working with regional material outside of the school building, including folklore events and local institutions in Chodsko that can be visited with students as part of Czech language classes. I provide suggestions for how to didactically process the characteristic features of Chodsko and incorporate them into teaching, as well as propose possibilities for their use in language, communication, stylistic, and literary education. The practical part of my thesis consists of a proposal for teaching activities that focus on using elements of Chodsko folklore. I verified the didactic effectiveness of these activities through a project carried out in the 5th grade of primary school, which I recorded on video. The interdisciplinary theme of my thesis was reflected in the chosen one-day project that connected all aspects of Czech language education with music and art education. I analyzed the recorded project to determine the suitability or unsuitability of the teaching activities used. From a didactic perspective, almost all of the proposed activities were suitable. Only for storytelling it would be more appropriate to choose a text with a simpler point. Pupils appreciated the variety of activities that were meaningfully alternated throughout the project day. Each pupil took away their own design for a Chodsko ceramic painting or Chodsko handkerchief embroidery.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Randova_DP.pdfPlný text práce4,65 MBAdobe PDFView/Open
2023_randova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce226,93 kBAdobe PDFView/Open
2023_randova_spevackova.pdfPosudek oponenta práce303,13 kBAdobe PDFView/Open
2023_randova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce77,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53086

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.