Title: Hudební výchova na malotřídní škole
Other Titles: Music education at small rural school
Authors: Bubeníčková, Daniela
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Gvozdevskaia Galina, Kandid.pedagogických věd
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53560
Keywords: hudební výchova;malotřídní škola;malotřídní kolektiv;hudební dovednosti;příprava na vyučovací hodinu;učitel malotřídní školy
Keywords in different language: small rural;music education;musical movement skills;combined grades;preparations for the lesson
Abstract: Diplomová práce se zabývá specifiky a problematikou výuky hudební výchovy na malotřídní škole v porovnání se školami úplnými. V kapitolách o rozvoji vokálních, poslechových, instrumentálních a hudebně pohybových dovedností jsou navrženy konkrétní postupy pro práci s malotřídním kolektivem dětí, a to včetně cvičení modifikovaných pro různé ročníky ve vyučovací hodině. Na základě praktických poznatků a výzkumného šetření mezi učiteli malotřídních škol byly sestaveny dvě vzorové přípravy na vyučovací hodinu shrnující hlavní zásady práce v jedné vyučovací jednotce se sloučenými ročníky.
Abstract in different language: The main aim of my thesis was to describe specifics of small rural music education in elementary school. In the chapters on the development of vocal, listening, instrumental and musical movement skills, specific procedures are proposed for working with small groups of children, including exercises modified for different grades in the lesson. On the basis of practical knowledge and a research survey among teachers of small-class schools, two sample preparations for a lesson summarizing the main principles of work in one lesson with combined grades were compiled.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Bubeni_c_kova_ - Hudbeni_ vy_chova na malotr_i_dni_ s_kole.pdfPlný text práce6,23 MBAdobe PDFView/Open
Bubenickova_DP_vedouci_Sla_2023.pdfPosudek vedoucího práce154,64 kBAdobe PDFView/Open
Bubenickova_posudek_DP_oponent_2023 (1).pdfPosudek oponenta práce139,54 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoby Bubenickova.pdfPrůběh obhajoby práce48,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.