Title: Výukové metody Františka Kubaně
Other Titles: Teaching methods of František Kubaň
Authors: Kubaň, František
Advisor: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Růžičková Veronika, Mgr. et Mgr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53561
Keywords: výuka;výukové metody;pedagogický přístup;výuka hudebních nástrojů;orchestr;základní umělecká škola;osobnost učitele;charakterové vlastnosti pedagoga;dechové nástroje;německá umělecká škola
Keywords in different language: teaching;teaching methods;pedagogical approach;teaching musical instruments;orchestra;elementary art school;teacher's personality;teacher's character traits;wind instruments;german art school
Abstract: Má diplomová práce se zaměřuje na výukové metody a pedagogický přístup pana učitele Františka Kubaně. V teoretické části zpracovávám výukové metody, které se využívají na základních uměleckých školách. V další kapitole popisuji, jakým způsobem probíhá sólová výuka Františka Kubaně na hudební nástroj, zmiňuji rozdíly na soukromé německé škole a zaměřuji se také na vedení dechového orchestru. Praktická část je věnována výzkumu, který zjišťuje, jaké jsou výukové metody, jaká je osobnost Františka Kubaně jako učitele, a také jaký je jeho celkový přístup k žákům. Cílem této práce je zjistit používané výukové metody Františka Kubaně a odhalit příčinu jeho úspěšnosti v pedagogickém procesu.
Abstract in different language: My thesis focuses on the teaching methods and pedagogical approach of the teacher František Kubana. In the theoretical part I elaborate the teaching methods used in primary art schools. In the next chapter, I describe how František Kubana's solo instrument teaching is carried out, mention the differences at a private German school and also focus on the conducting of a wind orchestra. The practical part is devoted to research to find out what the teaching methods are like, what František Kubana's personality as a teacher is like, and also what his general approach to his pupils is like. The aim of this thesis is to find out the teaching methods used by František Kubana and to discover the reason for his success in the teaching process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Kuban .pdf1,67 MBAdobe PDFView/Open
Kuban_hodnoceni_DP_vedouci_ Fei_2023.pdfPosudek vedoucího práce121,94 kBAdobe PDFView/Open
Kuban Frantisek_DP_oponent_Ru_2023.pdfPosudek oponenta práce205,06 kBAdobe PDFView/Open
Obhjaoby Kuban.pdfPrůběh obhajoby práce39,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.