Title: Pěvecké techniky ve školské praxi
Other Titles: Singing techniques in school practice
Authors: Virčíková, Zuzana
Advisor: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53565
Keywords: pěvecké techniky;zpěv;hlas;výuka;hlasové rejstříky;výukové metody;umělecké vzdělávací instituce;pedagogický přístup
Keywords in different language: singing techniques;singing;voice;teaching;voice registers;teaching methods;artistic educational institutions;pedagogical approach
Abstract: Tato práce se zabývá využitím pěveckých technik ve školské praxi. V teoretické části se zaměřím na hlasové, dechové a artikulační ústrojí, a také na propojení hlasových rejstříků a hlasovou hygienu. Dále se budu věnovat popisu a porovnání způsobu výuky pěvecké techniky od třech pedagogů zpěvu. Poslední kapitola v této části se zabývá uměleckými vzdělávacími institucemi, ve kterých se vyučuje pěvecká technika. V praktické části budu zpracovávat dotazník, který se zabývá výukou pěveckých technik na vybraných uměleckých školách. Cílem práce je dozvědět se více o různých metodách pěveckých technik ve vzdělávacích institucích.
Abstract in different language: This thesis explores the use of singing techniques in school practice. In the theoretical part, I will focus on the vocal, breathing and articulation systems, as well as the connection between vocal registers and vocal hygiene. I will also describe and compare the way singing technique is taught by three singing teachers. The last chapter in this section deals with arts education institutions where singing technique is taught. In the practical part, I will develop a questionnaire that addresses the teaching of singing techniques in selected arts schools. The aim of the work is to learn more about the different methods of singing techniques in educational institutions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace-Vircikova.pdfPlný text práce942,33 kBAdobe PDFView/Open
Vircikova_hodnoceni_DP_vedouci_ Fei_2023.pdfPosudek vedoucího práce146,79 kBAdobe PDFView/Open
VIRCIKOVA_POSUDEK OPONENTA DP.pdfPosudek oponenta práce177,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoby Virc..pdfPrůběh obhajoby práce39,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.