Title: Inverse dependence of heat accumulation on pulse duration in laser surface processing with ultrashort pulses
Other Titles: Inverzní závislost akumulace tepla na délce pulsu při laserovém zpracování povrchu ultrakrátkými pulsy
Authors: Moskal, Denys
Martan, Jiří
Honner, Milan
Ballardin Beltrami, Carlos
Kleefoot, Max Jonathan
Lang, Vladislav
Citation: MOSKAL, D. MARTAN, J. HONNER, M. BALLARDIN BELTRAMI, C. KLEEFOOT, MJ. LANG, V. Inverse dependence of heat accumulation on pulse duration in laser surface processing with ultrashort pulses. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, 2023, roč. 213, č. OCT 2023, s. nestránkováno. ISSN: 0017-9310
Issue Date: 2023
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85162192326
http://hdl.handle.net/11025/53897
ISSN: 0017-9310
Keywords: akumulace tepla;IR-tepelné záření;účinnost laserové ablace;odrazivost;morfologie
Keywords in different language: heat accumulation;IR-thermal radiation;laser ablation efficiency;reflectivity;morphology
Abstract: Délka laserového pulzu je jedním z důležitých parametrů, který je schopen dramaticky změnit účinnost ablace. Kratší doba trvání laserového pulzu vede k hlubšímu transportu absorbované energie v podpovrchových vrstvách materiálu. Ultrarychlé a nerovnovážné procesy dokážou pozoruhodně ovlivnit zbytkovou energii, která se po ablaci akumuluje v hlubších podpovrchových vrstvách. Na druhé straně nežádoucí vysoká akumulace tepla vede k přehřívání materiálu s povrchovou oxidací, vznikem kapalné fáze a v důsledku toho k nízké kvalitě zpracování. V tomto článku byl poprvé experimentálně hodnocen vliv délky laserového pulsu na hodnotu akumulace tepla. Akumulace tepla byla měřena vysoce citlivým rychlým infračerveným detektorem. Výsledky byly prezentovány v porovnání s analýzou struktury povrchu, rychlostí ablace materiálu a optickou odrazivostí. Byla zjištěna neočekávaná inverzní závislost akumulace tepla na délce laserového pulzu. Optimální trvání laserového pulsu blízko 1 ps odpovídá maximální hodnotě akumulace tepla a také nejvyšší účinnosti ablace na rozdíl od delších laserových pulsů. Stejná optimální hodnota trvání pulsu byla detekována pro nízkofrekvenční (250 kHz) a pro vysokofrekvenční (1 MHz) režimy laserového zpracování povrchu. Maximální hodnota akumulace tepla byla očekávána při nejdelších laserových pulzech. Výsledky jsou diskutovány z pohledu dvouteplotního modelu.
Abstract in different language: Laser pulse duration is one of the important parameters that is able to dramatically change ablation efficiency. Shorter laser pulse duration leads to deeper transport of absorbed energy in subsurface material layers. Ultra-fast and non-equilibrium processes are able to remarkably affect residual energy, which is accumulated in the deeper subsurface layers after ablation. On the other hand, undesirably high heat accumulation leads to material overheating with surface oxidation, appearance of liquid phase and, as a result, low processing quality. In this paper, the influence of laser pulse duration on the heat accumulation value was experimentally evaluated for the first time. Heat accumulation was measured with a highly sensitive fast infrared detector. The results were presented in comparison with surface structure analysis, material ablation rate and optical reflectivity. Unexpected inverse dependence of heat accumulation on laser pulse duration was detected. An optimal laser pulse duration near 1 ps corresponds to the maximum heat accumulation value and also highest ablation efficiency in contrast to longer laser pulses. The same optimal pulse duration value was detected for low frequency (250 kHz) and for high frequency (1 MHz) laser surface processing regimes. The maximum heat accumulation value was expected at the longest laser pulses. The results are discussed from the point of view of the two-temperature model.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (KTO)
Články / Articles
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD