Title: Vliv hospitalizace novorozence na psychiku rodičů.
Other Titles: The effect of newborn hospitalization on the psyche of parents.
Authors: Dvořanová, Anna
Advisor: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Janoušková Kristina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53932
Keywords: novorozenec;intenzivní péče;ošetřovatelská péče;hospitalizace;rodiče;psychika;poporodní deprese;trauma;komunikace
Keywords in different language: newborn;intensive care;nursing care;hospitalization;parents;psyche;postpartum depresion;trauma;communication
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vlivem hospitalizace novorozence na oddělení JIP/JIRP na psychický stav rodičů dítěte. Závěrečná práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou explikovány základní pojmy, dotýkající se témata mé práce vlivu hospitalizace novorozence na psychiku jeho rodičů, psychické poruchy rodičů hospitalizovaných novorozenců a komunikace zdravotnického personálu oddělení s rodiči nemocného dítěte. Praktická část je vypracována formou kvalitativního výzkumu, který umožňuje popsat do hloubky pocity, emoce a potřeby těchto rodičů, kteří jsou zatíženi velmi náročnou životní situací, jako je hospitalizace jejich miminka na jednotce intenzivní péče. Hlavním cílem mé závěrečné práce je prozkoumat a definovat, jaké potřeby těchto rodičů můžeme zajistit a jak jim můžeme poskytnout dostatečnou podporu v této nelehké situaci.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the effect of hospitalization of a newborn in the NICU/ICU on the psychological state of the child's parents. The thesis contains two parts, theoretical and practical. In the theoretical part, the basic concepts touching on the topic of my thesis of the influence of hospitalization of a newborn on the psyche of its parents, psychological disorders of parents of hospitalized newborns and the communication of the medical staff of the ward with the parents of the sick child are explicated. The practical part is developed in the form of qualitative research, which allows to describe in depth the feelings, emotions and needs of these parents who are burdened with a very challenging life situation, such as the hospitalization of their baby in the intensive care unit. The main objective of my thesis is to explore and define what needs of these parents can be provided for and how we can provide them with sufficient support in this not easy situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dvoranova_Anna_PAS_BP.pdfPlný text práce594,9 kBAdobe PDFView/Open
Dvoranova_PV.pdfPosudek vedoucího práce320,73 kBAdobe PDFView/Open
Dvoranova_PO.pdfPosudek oponenta práce338,12 kBAdobe PDFView/Open
Dvoranova_H.pdfPrůběh obhajoby práce81,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.