Title: Pacient s chronickou ranou léčenou podtlakovou terapií v domácím prostředí
Other Titles: Patient with chronic wound treatment of negative pressure wound therapy in the home environment
Authors: Brunnerová, Ivana
Advisor: Cihlářová Markéta, Mgr.
Referee: Krocová Jitka, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53934
Keywords: chronická rána;edukace;podtlaková terapie;ošetřovatelství;ošetřovatelská péče;pacient;všeobecná sestra;domácí prostředí;sebepéče;soběstačnost
Keywords in different language: chronic wound;education;npwt - negative pressure wound therapy;nursing;nursing care;patient;general nurse;home environment;self-care;self-sufficiency
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou léčby chronických ran v domácím prostředí pomocí podtlakové terapie. Zkoumá potřebu jistoty a bezpečí v domácím prostředí. Teoretická část je věnována vlhkému hojení ran a léčbě pomocí podtlakové terapie. V empirické části byla zvolena metodologie kvalitativního výzkumu. Poskytuje informace o povědomí, zkušenostech a subjektivních pocitech participantů během podtlakové léčby v domácím prostředí. Výzkumným nástrojem sběru dat byly polostrukturované rozhovory. V závěru kvalifikační bakalářské práce by sestaven informační leták, jak nemocným usnadnit léčbu s podtlakovou terapií v domácím prostředí.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis deals with the issue of treatment of chronic wounds in the home environment using negative pressure therapy. Explores the need for security and safety in the home environment. The theoretical part is devoted to moist wound healing and treatment using negative pressure therapy. In the empirical part, the methodology of qualitative research was chosen. It provides information about the awareness, expiriences and subjective feelings of the participant during NPWT treatment in the home environment. The research tool for data collection was semistructured interviews. At the end of the qualifying bachelor´s thesis an information leaflet was compiled on how to make treatment with negative pressure therapy in the home environment easier for patients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brunnerova_Ivana_VSS_BP.pdfPlný text práce884,63 kBAdobe PDFView/Open
Brunnerova_PV.pdfPosudek vedoucího práce336,83 kBAdobe PDFView/Open
Brunnerova_PO.pdfPosudek oponenta práce309,28 kBAdobe PDFView/Open
Brunnerova_H.pdfPrůběh obhajoby práce139,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.