Title: Příspěvek k hodnocení efektivity procesů z hlediska zabezpečování kvality
Other Titles: Contribution to process effectiveness evaluation with respect to view of quality assurance
Authors: Bielková, Věra
Advisor: Zvoneček, František
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5394
Keywords: efektivita;hospodárnost;způsobilost procesu;kvalita;neshoda;náklady
Keywords in different language: effectiveness;efficiency;process capability;quality;nonconformity;costs
Abstract: Disertační práce je věnována problematice hodnocení efektivity a úrovně kvality jednotlivých klíčových procesů realizace projektů rekonstrukce, oprav a modernizace parních turbín, kotlů a příslušenství teplárenských zařízení z hlediska zabezpečování kvality. Obecná část disertační práce objasňuje význam dlouhodobé péče o kvalitu a provozní spolehlivost dodávaných zařízení a služeb. A dále objasňuje význam snahy o neustálé zlepšování efektivity a hospodárnosti procesů realizace projektů s cílem dosažení lepších hospodářských výsledků a vyšší spokojenosti zákazníka s kvalitou dodávaných produktů. Současný stav dané problematiky je demonstrován na hospodářských účincích spojených s činnostmi neustálého zlepšování v renomovaných organizací, patřících ke špičkám na trhu v oblasti strojírenství. V další části je pozornost zaměřena na skladbu nákladů na nízkou kvalitu vlivem neshod, které vznikají během procesu realizace projektů v energetice, a význam co nejpřesnějšího stanovení výše těchto nákladů, za účelem celkové úspory vynaložených hmotných a lidských zdrojů. Těžištěm disertační práce je vytvoření obecně platné metodiky snižování nákladů na nízkou kvalitu procesů v průběhu realizace projektů, která prostřednictvím detailního hodnocení efektivity a úrovně způsobilosti vhodně definovaných dílčích procesů realizovaných projektů a prostřednictvím přesného stanovení zdrojů neshod a vhodných opatření k jejich nápravě, směřuje k eliminaci či minimalizace nákladů na nízkou kvalitu zapříčiněnou těmito neshodami u budoucích projektů. Pomocí kontrolního měření je provedeno ověření účinnosti navržené metodiky srovnáním skutečně dosahovaných výsledků z projektu, na který byla vytvořená metodika aplikována, s výsledky z předchozích realizovaných projektů. V závěru je zhodnocen pozitivní dopad navržené metodiky na efektivitu, úroveň způsobilosti a hospodárnost procesů realizace projektů ve strojírenských oblastech.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of process capability level and effectiveness evaluation of the key processes during project realization of reconstructions, repairs and upgrades of steam turbine, boilers and other power engineering facilities, with respect to view of quality assurance. The general part of the thesis recalls the importance of the long view quality improvement and operational dependability of delivered power engineering facilities and services. The general part furthermore clears up the importance of the continual improvement of process effectiveness and efficiency to achieve better economic results and customer satisfaction with quality of delivered products and services. The present statement of issue is demonstrated on economic effects related to activities of continual improvement in world top class enterprises running business on markets of the power and mechanical engineering. Next part of the thesis is focused on sorts of low quality costs caused by negative influence of nonconformities which occur during the process realization and emphasizes the importance of most precise determination of low quality costs level in purpose of material and human sources savings. The core of the thesis introduces a new developed progressive approach of low quality costs reduction designed for processes of projects realization in power engineering business. The new developed progressive approach heads towards achievement of elimination or reduction of low quality costs caused by nonconformities by means of suitable definition of partial sub processes, detail evaluation of their effectiveness and process capability levels, furthermore by means of precise analysis of detected nonconformity causes and likewise by means of determination of effective means of preventing nonconformities and eliminating of their causes. Control measurement verifies effectiveness of new developed approach by means of comparison of obtained results from the new improved project and previous realized projects. Final appraisal of obtained results from the performance of new developed approach affirms positive affects on process effectiveness and process capability level, furthermore on satisfaction of customers and likewise on economic results of new realized projects in power and mechanical engineering business.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ing. BielkovaPlný text práce2,34 MBUnknownView/Open
Posudek skolitele Bielkova0001.pdfPosudek vedoucího práce511,68 kBAdobe PDFView/Open
Posudky Bielkova0001.pdfPosudek oponenta práce7,6 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Bielkova.pdfPrůběh obhajoby práce821,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.