Title: Netradiční formy výuky atletických disciplín na základní škole
Other Titles: Non-traditional forms of teaching athletic disciplines at primary school
Authors: Daněk, Tomáš
Advisor: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53985
Keywords: atletika;hra;děti staršího školního věku;motivace;sprint;skok do výšky;průpravná cvičení
Keywords in different language: athletics;game;older school-age children;motivation;sprint;high jump;preparatory exercises
Abstract: Tématem této bakalářské práce je vytvořit metodickou příručku obsahující průpravná cvičení s netradičními prvky výuky sprintu a skoku do výšky pro žáky na druhém stupni základní školy. Teoretická část se zabývá základními poznatky o vývoji dítěte staršího školního věku, jeho charakteristice, důležitosti motivace, rozboru pohybových schopností a dovedností, popisu vybraných atletických disciplín. Praktická část obsahuje deset průpravných cvičení zaměřených na nácvik sprintu a deset průpravných cvičení zaměřených na nácvik skoku do výšky netradiční formou pro děti staršího školního věku. Cílem práce je vytvořit metodickou příručku, která by mohla sloužit pedagogům jako inspirace při tvorbě cvičebních jednotek zaměřených na nácvik sprintu a skoku do výšky pro žáky na druhém stupni základní školy.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is to create a methodological manual containing preparatory exercises with non-traditional elements of teaching sprinting and high jump for students at the second level of primary school. The theoretical part deals with the basic knowledge about the development of the child of older school age, its characteristics, the importance of motivation, the analysis of motor abilities and skills, the description of selected athletic disciplines. The practical part includes ten preparatory exercises aimed at training sprinting and ten preparatory exercises aimed at training high jump in a non-traditional form for children of older school age. The aim of the work is to create a methodological manual that could serve as an inspiration for teachers in the creation of exercise units aimed at practicing sprinting and high jump for pupils at the second level of primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Tomas Danek.pdfPlný text práce1,95 MBAdobe PDFView/Open
Danek.docPosudek oponenta práce60 kBMicrosoft WordView/Open
BP_VP_Danek.docxPosudek vedoucího práce54,39 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Danek T.pdfPrůběh obhajoby práce23,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53985

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.