Title: Tvořivé náměty pro využití intonačních metod v pedagogické praxi na 2. stupni ZŠ
Authors: Dobrý, Jan
Advisor: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Bezděk Jiří, Prof. Mgr. MgA. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54085
Keywords: intonační metody;tvořivé náměty;zpěv;hudební výchova na 2. stupni zš;zpěv na základní škole
Keywords in different language: intonation methods;creative themes;singing;music education at the 2nd grade of elementary school;singing at elementary school
Abstract: Diplomová práce je zpracována na téma Tvořivé náměty pro využití intonačních metod v pedagogické praxi na 2. stupni ZŠ. Práce je rozdělena na několik částí. První část se věnuje intonaci jako takové. Jsou zde uvedeny základní definice a vysvětleny obecné pojmy. Na tyto informace navazuje další část, ve které jsou již podrobněji popsány intonační metody. Dále jsou zmíněni autoři intonačních metod z Čech, ale i zahraničí. V kapitole nejsou obsaženy všechny metody, se kterými se lze setkat v pedagogické praxi, ale pouze základní výběr. Další část je věnovaná současným učebnicím a zároveň jsou zde pro názornost uvedeny učebnice ze 60. a 70. let minulého století. V kapitole je zhodnoceno, v jakém rozsahu se jednotlivé učebnice zaměřují na pěveckou výchovu, zejména na intonaci. Na tuto teoretickou část navazuje část praktická. V rámci praktické části jsou již samotné tvořivé nápady na intonační metody, které byly zmíněny v části teoretické. Nápady jsou podrobně popsány jak z hlediska splněných výstupů z RVP, tak z hlediska přesných postupů během jednotlivých aktivit. Poslední část diplomové práce se věnuje aplikaci těchto tvořivých nápadů v praxi a zároveň jejich zpětnému zhodnocení.
Abstract in different language: The thesis is based on the topic Creative suggestions for the use of intonation methods in pedagogical practice at the second level in primary school. The thesis is devided into several parts. The first part is devoted to intonation as such. Here basic definitions are given and general concepts are explained. The informations is followed by the next part, in which intonation methods are described in more detailed way. Authors of intonation methods from Czech republic and abroad are also mentioned. The chapter does not include all the methods that can be encountered in pedagogical practice, only a basic selection. The next section is devoted to current texbooks. Textbooks from the 60s and 70s are also listed for illustrative purposes. The chapter assesses the extent to which each textbook focuses on singning education, particularly intonation. This theoretical part is followed by a practical part. Within the practical part are the very creative ideas on intonation methods that were mentioned in the theoretical part. The ideas are described in detail both in terms of the Framework Education Programme outcomes met and the exact procedures during each activity. The last part of the thesis is devoted to the application of these creative ideas in practice, as well as their retrospective evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_Dobry_final.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Dobry_DP_vedouci_ Fei_2023.pdfPosudek vedoucího práce149,82 kBAdobe PDFView/Open
Dobry_DP_oponent_Be_2023.pdfPosudek oponenta práce163,31 kBAdobe PDFView/Open
Dobry.pdfPrůběh obhajoby práce44,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.