Title: Právní důsledky rozvodu rodičů na poměry nezletilého dítěte
Other Titles: Legal consequences of a divorce of parents on relations of a minor child
Authors: Hobl, Jaroslav
Advisor: Psutka Jindřich, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Frinta Ondřej, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54169
Keywords: rodina;rodinné právo;děti;rodiče;péče o dítě;výživné
Keywords in different language: family;family law;children;parents;child custody;maintenance
Abstract: Disertační práce se věnuje rodinnému právu, přičemž se blíže zabývá problematikou právních důsledků rozvodu manželství rodičů na poměry nezletilého dítěte v českém právním řádu. Obsahem je tak především hmotněprávní i procesní problematika úpravy poměrů k nezletilému dítěti po rozvodu manželství rodičů, tedy svěření nezletilého dítěte do péče a dále s tím související otázka určování výživného a případného styku nepečujícího rodiče s nezletilým. S rozvodem rodičů jsou ale spojeny i další právní otázky, které dopadají do sféry nezletilých dětí a které jsou blíže rozebrány. V práci je kriticky zhodnocena platná právní úprava jak z pohledu právní teorie, tak i aplikační praxe. Cílem autora bylo zejména zanalyzovat koncepci současné právní úpravy a rovněž poukázat na některé negativní důsledky, které z právní úpravy v praxi plynou. V disertační práci je pak ověřována hlavní teze, zda současná platná právní úprava je v souladu s nejlepším zájmem dítěte.
Abstract in different language: This dissertation deals with family law, while it more closely focuses on the issue of legal consequences of parents' divorce on relations of a minor child in the Czech legal system. The content primarily consists of substantive and procedural issues of the adjustment of relations with a minor child after a divorce of the parents, i.e. entrusting the minor child to care and the related issue of determining maintenance and possible contact between the non-custodial parent and the minor. However, there are other legal issues associated with the divorce of parents which fall into the sphere of interest of minor children and which are in this dissertation analysed in more detail. This dissertation also critically evaluates the legal regulation currently in effect both from the point of view of legal theory and application practice. Author's main goal was to analyse the concept of the current legislation and also to point out some negative consequences that result from the legislation in effect. In dissertation, author verifies the main thesis that the current legal regulation is in accordance with the best interests of a child.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_JH_final.pdfPlný text práce5,65 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Hobl.pdfPosudek oponenta práce460,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Hobl.pdfPrůběh obhajoby práce1,02 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.