Title: Úroveň předčtenářských dovedností versus \nl{}nácvik čtení v 1. ročníku ZŠ
Authors: Jirsová, Kristýna
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Franta David, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54192
Keywords: předčtenářské dovednosti;nácvik čtení;motorika;percepce;pozornost;paměť;orientace v prostou;řeč;prvopočáteční čtení;kvalitativní výzkum;diagnostika;diagnostické materiály;analýza hlasitého čtení
Keywords in different language: pre-reading skills;reading practice;motor skills;perception;attention;memory;special orientation;speech;early reading;qualitative research;diagnosis;diagnostic materials;analysis of reading aloud
Abstract: Téma diplomové práce je zaměřeno na předčtenářské dovedností ve vztahu k nácviku čtení v 1. ročníku ZŠ. Práce obsahuje celkem šest kapitol. První čtyři kapitoly jsou postaveny na teoretickém základě odborných poznatků z oblasti vývojové psychologie a problematiky prvopočátečního čtení. Pátá a šestá kapitola jsou zaměřeny prakticky. Zabývají se terénním výzkumem a vyhodnocením získaných dat. První dvě kapitoly zpřehledňují problematiku vývoje dětí v předškolním období a řeší problematiku připravenosti dětí na vstup do školy. Třetí kapitola se zabývá specifikací vztahů mezi jednotlivými oblastmi mozku a čtením. Ve čtvrté kapitole jsou obsaženy požadavky na výstupy žáků v prvním období dle školské legislativy. Dále se kapitola věnuje problematice prvopočátečního čtení. Pátá kapitola zahrnuje přípravu a realizaci vlastního výzkumu. Je zde zaznamenán průběh testování žáků a popis následné diagnostiky včetně komparace získaných výsledků. V poslední kapitole jsou získaná data v souvislostech shrnuta a vyhodnocena.
Abstract in different language: The theme of the thesis focuses on pre-reading skills in relation to reading practice in the 1st year of elementary school. The thesis contains a total of six chapters. The first four chapters cover the theoretical basis of expert knowledge in the field of developmental psychology and the issue of early reading. The fifth and sixth chapters are practically focused, and deal with field research and an evaluation of the obtained data. The first two chapters clarify the issue of children's development in the preschool period and address the issue of children's readiness to start school. The third chapter deals with a more detailed specification of the relationships between individual areas of the brain and reading. The fourth chapter includes the requirements for pupils' outputs in the first period according to school legislation, and also deals with the issue of early reading. The fifth chapter includes the preparation and implementation of the research. The process of testing students and the subsequent diagnosis, including a comparison of the obtained results, are described in this chapter. In the last chapter, the obtained data are summarized and evaluated in context.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kristyna_Jirsova, Uc. pro 1. st. ZS, 5. roc., KS.pdfPlný text práce4,35 MBAdobe PDFView/Open
2023_jirsova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce332,88 kBAdobe PDFView/Open
2023_jirsova_franta.pdfPosudek oponenta práce449,62 kBAdobe PDFView/Open
2023_jirsova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce116,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54192

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.