Title: Neplatnost a neúčinnost právních jednání v insolvenčním řízení se zřetelem k soudobým judikaturním trendům
Other Titles: Invalidity and ineffectiveness of legal proceedings in insolvency proceedings according to contemporary jurisprudential trends
Authors: Vodičková, Eva
Citation: VODIČKOVÁ, E. Neplatnost a neúčinnost právních jednání v insolvenčním řízení se zřetelem k soudobým judikaturním trendům. Obchodní právo, 2023, roč. 32, č. 4, s. 30-36. ISSN: 1210-8278
Issue Date: 2023
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/54408
ISSN: 1210-8278
Keywords: odpůrčí žaloba;insolvenční řízení;neplatnost a neúčinnost právních jednání;incidenční spor
Keywords in different language: counterclaim;insolvency proceedings;nullity and ineffectiveness of legal acts;incidental litigation
Abstract: Článek se zabývá rozborem jednotlivých zákonných ustanovení, která neplatnost a neúčinnost právních jednání v poměrech insolvenčního řízení upravují, rozborem předpokladů těchto právních institutů a jejich náležitostí. S ohledem na toto své specifické zaměření se téma zabývá i jinými souvisejícími oblastmi, jako jsou např. konkrétní důsledky prohlášení neplatnosti či neúčinnosti právního úkonu ve vztahu k věřitelům a insolvenčnímu řízení obecně, procesní aspekty dané problematiky, tj. odpůrčí žaloba a následné vedení incidenčního sporu apod.
Abstract in different language: The article deals with the analysis of individual statutory provisions regulating the nullity and ineffectiveness of legal proceedings in insolvency proceedings, the analysis of the prerequisites of these legal institutes and their requirements. Due to this specific focus, the topic also deals with other related areas, such as the specific consequences of a declaration of nullity or ineffectiveness of a legal proceedings in relation to creditors and insolvency proceedings in general, procedural aspects of the issue, i.e. counterclaim and subsequent litigation, etc.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD