Title: Teoretické a experimentální studium obrábění žárových nástřiků
Authors: Zatloukal, Tomáš
Referee: Houdková Šimůnková Šárka, Doc. Ing. Ph.D.
Kouřil Karel, Doc. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54411
Keywords: nicrbsi;žárový nástřik;hvof;obrábění;hfc;lineární řezná hrana;statistické vyhodnocení;anova;drsnost povrchu
Keywords in different language: nicrbsi;thermal spray;hvof;machining;hfc;linear cutting edge;statistical evaluation;anova;surface roughness
Abstract: Téma disertační práce je zaměřeno do oblasti moderních metod obrábění žárového nástřiku NiCrBSi, který je v praxi využíván za účelem zvýšení funkčních vlastností povrchu. Žárové nástřiky obecně spadají do kategorie těžkoobrobitelných materiálů, především z důvodu jejich chemického složení. Disertační práce je řešena v souvislosti s projektem NCKS, ve kterém spolupracuje Západočeská univerzita v Plzni s firmou Plasmametal s.r.o., která se již několik let zabývá technologií žárového stříkání s následným obráběním funkčních ploch.
Abstract in different language: The topic of the dissertation is focused on the field of modern methods of machining NiCrBSi thermal spray, which is used in practice to increase the functional properties of the surface. Thermal sprays generally fall into the category of difficult-to-machine materials, mainly because of their chemical composition. The dissertation is solved in connection with the NCKS project, in which we cooperate with the company Plasmametal s.r.o., which has been dealing with thermal spraying technology and subsequent machining of functional surfaces for several years.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ph.D_Zatloukal_Final2.pdfPlný text práce8,91 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek_ Kouril.pdfPosudek oponenta práce178,03 kBAdobe PDFView/Open
Vyjadreni skolitele_Rehor.pdfPosudek vedoucího práce256,12 kBAdobe PDFView/Open
Protokol ze zasedani komise pro obhajobu DisP_11_10_2023.pdfPrůběh obhajoby práce573,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.