Title: Efekt dvojího úkolu na rychlost chůze u starších jedinců s kognitivním poklesem
Other Titles: Dual-task walking speed in older people with cognitive decline
Authors: Hereitová, Iva
Votík, Tomáš
Dorňák, Tomáš
Citation: HEREITOVÁ, I. VOTÍK, T. DORŇÁK, T. Efekt dvojího úkolu na rychlost chůze u starších jedinců s kognitivním poklesem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2023, roč. 86, č. 4, s. 271-276. ISSN: 1210-7859
Issue Date: 2023
Publisher: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85172361075
http://hdl.handle.net/11025/54582
ISSN: 1210-7859
Keywords: demence;rychlost chůze;kognitivní pokles
Keywords in different language: dementia;cognitive decline;walking speed
Abstract: Cíl: Cílem studie bylo analyzovat efekt různých podmínek dvojího úkolu na rychlost chůze u starších dospělých s kognitivním poklesem a porovnat s kontrolní skupinou kognitivně intaktních jedinců. Soubor a metodika: Celkem bylo do průřezové studie zařazeno 50 účastníků (25 probandů s kognitivním poklesem dle Montreal Cognitive Assessment [MoCA] ≤ 25 v průměrném věku 69,6 ± 9,4 let; 25 kognitivně intaktních probandů s MoCA ≥ 26 v průměrném věku 59,5 ± 7,0 let). Pro analýzu vlivu obtížnosti jednotlivých úkolů s největším projevem interference byl vypočítán efekt dvojího úkolu (dual-task effect; DTE) na rychlost chůze v šesti podmínkách náhodného pořadí. Byl hodnocen za komfortní a maximální rychlosti chůze v kombinaci s vizuálně-verbálním Stroopovým testem a motorickým úkolem. Výsledky: Náklady dvojího úkolu (negativní DTE) během 10minutového testu chůze (10MWT) v kombinaci s vizuálně-verbálním Stroopovým testem s prioritizací na maximální rychlost chůze byly dle Wilcoxonova párového testu u skupiny starších jedinců s kognitivním poklesem statisticky významně vyšší (p < 0,001) než zpomalení na základě motorického úkolu při komfortní a maximální rychlosti. Dle Mann-Whitneyho testu bylo také prokázáno, že náklady na dvojí úkol při maximální rychlosti chůze během kognitivního úkolu jsou u starších jedinců s kognitivním poklesem významně vyšší (p = 0,017). Závěr: Zvýšené interferenční účinky spojené se snížením rychlosti chůze nejvíce vykazovala situace v kombinaci kognitivně-motorické zátěže za účinků rozdělené pozornosti. Může tak poskytnout nový směr v detekci starších dospělých s vysokým rizikem demence pro potencionální klinické využití.
Abstract in different language: Aim: The aim of the study was to analyze the eff ect of diff erent dual task conditions on walking speed in older adults with cognitive decline and to compare this with a control group of cognitively intact subjects. Patients and methods: A total of 50 participants were included in this cross-sectional study (25 probands with cognitive decline according to the Montreal Cognitive Assessment [MoCA] ≤ 25 at a mean age of 69.6 ± 9.4 years; 25 cognitively intact probands with MoCA ≥ 26 at a mean age of 59.5 ± 7.0 years). To analyze the eff ect of single-task diffi culty with the greatest interference, the dualtask eff ect (DTE) on walking speed was calculated in six random-order conditions assessed under comfortable walking speed, and at maximal walking speed in combination with the visual-verbal Stroop test and the motor task. Results: The dual-task cost (negative DTE) during the 10 Meter Walk Test (10MWT) combined with the visual-verbal Stroop test with prioritization to maximal walking speed was statistically signifi cantly higher (P < 0.001) than the motor task-based slowing at comfortable and maximal speed according to the Wilcoxon paired test for the group of older people with cognitive decline. According to the Mann-Whitney test, the dual-task cost at maximum walking speed during the cognitive task was also shown to be signifi cantly higher (P = 0.017) in older people with cognitive decline. Conclusion: Increased interference eff ects associated with reduced walking speed were most pronounced in situations with combined cognitive-motor load under divided attention eff ects. Thus, it may provide a new direction in the detection of older adults at a high risk of dementia for potential clinical use.
Rights: © Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Appears in Collections:Články / Articles (KFE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54582

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD