Title: Detailed pathway for a fast low-temperature synthesis of strongly thermochromic W-doped VO2 films with a low transition temperature
Other Titles: Podrobný postup pro rychlou nízkoteplotní syntézu silně termochromických W-dopovaných VO2 vrstev s nízkou teplotou přechodu
Authors: Vlček, Jaroslav
Kaufman, Michal
Pajdarová, Andrea Dagmar
Haviar, Stanislav
Čerstvý, Radomír
Houška, Jiří
Farahani, Mina
Citation: VLČEK, J. KAUFMAN, M. PAJDAROVÁ, AD. HAVIAR, S. ČERSTVÝ, R. HOUŠKA, J. FARAHANI, M. Detailed pathway for a fast low-temperature synthesis of strongly thermochromic W-doped VO2 films with a low transition temperature. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, 2023, roč. 56, č. 50, s. 1-10. ISSN: 0022-3727
Issue Date: 2023
Publisher: IOP Publishing
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85173294023
http://hdl.handle.net/11025/54583
ISSN: 0022-3727
Keywords: termochromický W-dopovaný VO2;vysokovýkonové pulzní magnetronové naprašování;pulzní řízení průtoku O2;citlivost na parciální tlak kyslíku;atomární a iontové částice
Keywords in different language: thermochromic W-doped VO2;high-power impulse magnetron sputtering;pulsed O2 flow control;sensitivity to oxygen partial pressure;atomic and ionic species
Abstract: Uvádíme výbojové charakteristiky a populace vybraných atomárních neutrálních (V, O a Ar) a ionizovaných (V+, V2+, O+ a Ar+) částic ve výboji během nízkoteplotního (350 °C) nanášení W-dopovaných VOx vrstev na 170 nm tlustou Y-stabilizovanou vrstvu ZrO2 na 1 mm tlustém konvenčním sodnovápenatém skle. Depozice byly provedeny pomocí reaktivního magnetronového naprašování s hlubokými oscilacemi a pulzním řízením toku O2 se vstřikováním O2 směrem k substrátu do plazmatu s vysokou hustotou před naprašovacím terčem V-W. Předem zvolené kritické hodnoty parciálního tlaku kyslíku se pohybovaly v rozmezí 82 mPa až 92 mPa. Optická emisní spektroskopie prokázala relativně vysokou hustotu atomů O před substrátem, která je důležitá pro výrobu W-dopovaných VO2 vrstev. Bylo zjištěno, že nastavení množství O2 ve směsi plynů určuje nejen prvkové a fázové složení vrstev a rychlost jejich depozice, ale také krystalinitu termochromické fáze VO2 v nich. Krystalické W-dopované VO2 vrstvy s nízkou teplotou přechodu 28 °C vykazovaly vysokou modulaci propustnosti sluneční energie 8,9 %. Výsledky jsou důležité pro další zdokonalení této nové škálovatelné techniky naprašování pro rychlou (53 nm/min při vzdálenosti terč-substrát 100 mm v této práci) nízkoteplotní syntézu vysoce výkonných odolných termochromických vícevrstvých povlaků na bázi VO2 určených pro aplikace v oblasti chytrých oken.
Abstract in different language: We report the discharge characteristics, and population of chosen atomic neutral (V, O and Ar) and ionic (V+, V2+, O+, and Ar+) species in the discharge during low-temperature (350 °C) depositions of W-doped VOx films onto a 170 nm thick Y-stabilized ZrO2 layer on a 1 mm thick conventional soda-lime glass. The depositions were performed using reactive deep oscillation magnetron sputtering with a pulsed O2 flow control and to-substrate O2 injection into a high-density plasma in front of the sputter V-W target. The pre-selected critical values of the oxygen partial pressure were in the range from 82 mPa to 92 mPa. Optical emission spectroscopy proved a relatively high density of O atoms in front of the substrate, which is important to produce the W-doped VO2 films. It was found that the setting of the amount of O2 in the gas mixture determines not only the elemental and phase composition of the films and their deposition rate but also the crystallinity of the thermochromic VO2 phase in them. The crystalline W-doped VO2 films with a low transition temperature of 28 °C exhibited a high modulation of the solar energy transmittance of 8.9%. The results are important for further improvement of this new scalable sputter deposition technique for a fast (53 nm/min at a target-substrate distance of 100 mm in this work) low-temperature synthesis of high-performance durable thermochromic VO2-based multilayer coatings designed for smart-window applications.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KFY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD23_Vlcek,Kaufman,Pajdarova_clanek.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54583

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD