Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNeuendorf Tilo, Dr.
dc.contributor.advisorNitzsche Nico, Dr.
dc.contributor.authorStammen, David Wilhelm
dc.date.accepted2023-6-8
dc.date.accessioned2023-11-27T23:12:52Z-
dc.date.available2022-9-12
dc.date.available2023-11-27T23:12:52Z-
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-4-28
dc.identifier94634
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/54866-
dc.description.abstractTato práce se zabývá vlivem strukturovaných tréninkových metod na centrální krevní tlak. Za tímto účelem byla provedena systematická literární rešerše ve čtyřech databázích. Nakonec bylo zahrnuto 16 randomizovaných kontrolovaných studií podle dříve definovaných kritérií způsobilosti. Byla extrahována data o předmětu, metody měření a výsledky centrálního (primární výstup) a periferního (sekundární výstup) dat krevního tlaku. Směrodatné odchylky neuvedené autory, změny v průměru (průměrná změna) a průměrné rozdíly mezi skupinami (průměrný rozdíl) byly vypočteny pomocí směrodatných chyb nebo před- a post-hodnot. Výsledky každého ramene studie, spárované s kontrolní skupinou, byly poté porovnány v tabulkové formě v závislosti na motorických dovednostech primárně používaných v každém případě. Kvalitativní výsledky naznačují, že systematický silový, vytrvalostní, kombinovaný silový a vytrvalostní trénink a také flexibilita ve skupinovém průměru může centrální systolický krevní tlak snížit a v žádném případě jej nezvyšovat. Všechny skupiny, které cvičily vibrace a mobilitu, významně snížily svůj aortální systolický krevní tlak. Budoucí randomizované kontrolované studie v této oblasti slibují poskytnout informace o parametrech zátěže vhodných pro snížení krevního tlaku v aortě v rámci jednotlivých tréninkových metod.cs
dc.format.
dc.language.isode
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecttraining methods; central blood pressure; systolic; blood pressure reduction; healhcs
dc.titleTréninkové intervence a jejich chronický efekt na centrální a periferní arteriální tlak krvecs
dc.title.alternativeTraining interventions and their chronic effect on central and peripheral arterial blood pressureen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPedagogika pohybové prevence
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis work deals with the influence of structured training methods on the central blood pressure. For this purpose, a systematic literature search was carried out in four databases, which generated a total of 505 hits. Finally, 16 randomized controlled trials were included according to previously defined eligibility criteria. The article-specific subject data, measurement methods and results of the central (primary outcome) and peripheral (secondary outcome) blood pressure data were extracted. Standard deviations not reported by the authors, changes in the mean (mean change) and mean differences between the groups (mean difference) were calculated using standard errors or pre- and post-values. The results of each study arm, paired with the control group, were then compared in tabular form depending on the motor skills primarily used in each case. The qualitative results indicate that a systematic strength, endurance, combined strength and endurance as well as flexibility training in the group average can lower the central systolic blood pressure and in any case does not increase it. The vibration and mobility training groups all reduced their aortic systolic blood pressure significantly. Future randomized controlled studies in this field promise to provide information about load parameters suitable for aortic blood pressure reduction within individual training methods.en
dc.subject.translatedtréninkové metody; centrální krevní tlak; systolický; snížení tlaku; zdravíen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Masterthesis_David_Stammen.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Gutachten_Stammen.pdfPosudek vedoucího práce444,21 kBAdobe PDFView/Open
Gutachten_Stammen_0.pdfPosudek oponenta práce444,21 kBAdobe PDFView/Open
Stammen.pdfPrůběh obhajoby práce35,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.