Title: Snižování materiálové náročnosti rovnacích strojů s příslušenstvím optimálním řešením jejich konstrukce, reflektující požadavky rovnacího procesu
Other Titles: Reducing the material demands of straightening machines with accessories by optimal solution of their design which reflects the straightening process requirements
Authors: Raab, Zdeněk
Advisor: Hynek, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5833
Keywords: rovnačky trubek;MKP analýza;rovnací proces
Keywords in different language: tube straighreners;FEM analysis;straightening process
Abstract: Při projektování nových a rekonstrukci stávajících strojů a zařízení pro výrobu trubek je snahou vytvoření automatizovaných strojů a procesů, v nichž je velká pozornost věnována nejenom zdokonalení vlastního rovnacího stroje a zařízení, ale také zdokonalení technologie zaměřené na snížení pravděpodobnosti zakřivení trubek během výroby. Hlavním cílem práce je výzkum v oblasti tvářecích strojů určených pro dokončovací operace výroby trubek - rovnaček, se zaměřením na analýzu konkrétního procesu rovnání a typu rovnačky. Přínosem ke studované problematice je shrnutí teoretických poznatků ke studované oblasti, popsání a zhodnocení vztahů ?rovnací proces ? rovnačka? a jejich vliv na konstrukci. V neposlední řadě zdokonalení metodiky inženýrských výpočtů pevnostních charakteristik hlavních částí rovnaček na základě výpočtové analýzy procesu rovnání a také metodika definování vstupních parametrů pro výpočty rovnaček vycházející z optimální matematické analýzy stavu napjatosti trubky během rovnání.
Abstract in different language: When designing new and reconstruction of existing machinery and equipment for manufacture of pipes there are efforts to create automated machines and processes, in which great attention is paid not only to innovation of straightening machines and equipment, but also to the improvement of technology in order to reduce the probability of curvature of tubes during manufacture. The main goal of this work is research in the field of machine tools designed for finishing production of tube - straighteners, focusing on the analysis of a particular straightening process and straighteners. Contribution to the issue is a summary of theoretical knowledge, description and evaluation of relations "straightening process - straightener" and their influence on the structure and design. Last but not least improvement of methodology for engineering calculations of strength characteristics of the main parts due to the analysis of straightening process and methodology for defining the input parameters for calculations based on the analysis of stress state during tube straightening.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Raab_Z_disertace.pdfPlný text práce17,07 MBAdobe PDFView/Open
Posudek skolitele Raab.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Posudky Raab.pdfPosudek oponenta práce7,49 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Raab.pdfPrůběh obhajoby práce811,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.