Title: Opatrovnictví a poručenství
Other Titles: Guardianship and tutelage
Authors: Novák, Jan
Advisor: Psutka, Jindřich
Referee: Janák, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7965
Keywords: opatrovník;poručník;opatrovnictví;poručenství;nezletilý;zákonný zástupce;hmotněprávní opatrovník;procesněprávní opatrovník. opatrovnictví právnické osoby
Keywords in different language: guardian;tutor;guardianship;tutelage;minor;legal representative;property guardian;substantive guardian;procedural guardian;guardian of legal person
Abstract: Obsahem diplomové práce je široký popis opatrovnictví a poručenství. Tyto dva instituty se váží k osobám určitým způsobem omezeným danou překážkou. Tato způsobuje, že je třeba jim ustanovit opatrovníka nebo poručníka proto, aby byly chráněny jejich oprávněné zájmy. Práce počíná historií obou institutů, a to od ABGB, přes úpravy 20. století, až po současné znění zákonů. Opatrovnictví coby zákonné zastoupení je upraveno ve dvou předpisech soukromého práva, proto je práce rozdělena na část občanskoprávní a část rodinněprávní. První díl se zabývá problematikou opatrovnictví (z. č. 40/1964 Sb.), osoby opatrovníka a případů, kdy bude tento ustanoven, jeho práv a povinností. Druhé části je věnováno pojednání o poručenství a opatrovnictví dle zákona o rodině (z. č. 94/1963 Sb.), a to konkrétně pojmu poručenství, důvodům, osobě poručníka, obsahu funkce a zániku poručenství. Obě části jsou bohatě doplněny judikaturou. Diplomová práce obsahuje obsáhlé srovnání s novým občanským zákoníkem (z. č. 89/2012 Sb.), zejména pojednání o nových institutech v opatrovnictví, které doznalo značných změn. Závěr práce obsahuje srovnání současné úpravy se zákonným zněním na Slovensku a ve Francii.
Abstract in different language: The master's thesis contains a broad description of guardianship and tutelage. These two institutes are related to people in some way limited. This means that they need to appoint a guardian or tutor in order to protect their legimate interests. The master's thesis begins with the history of both institutes, from ABGB through modifications of 20th century to present text of the laws. Guardianship as a legal representation is governed by two rules of private law, so the thesis is divided into civil and family law section. The first part deals with guardianship (Act No. 40/1964 Coll.), who and when he may be established, his rights and obligations. The second part is devoted to the discussion of guardianship and tutelage under the Family Act (Act No. 94/1963 Coll.) specifically the concept of tutelage. Both parts are richly supplemented by case law. The thesis contains a comprehensive comparison with the new Civil Code (Law No. 89/2012 Coll.), it points on the new institutes in guadrianship which has undergone significant changes. The conclusion contains a comparison of the current law with the legal wording of law of the Slovak Republic and France.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Novak.pdfPlný text práce609,36 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Novak.pdfPosudek vedoucího práce931,57 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Novak.pdfPosudek oponenta práce982,32 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Novak.pdfPrůběh obhajoby práce256,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7965

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.