Title: Příspěvek k flóře a vegetaci Hromnického jezírka a okolních výsypek po těžbě kamenečných břidlic
Other Titles: A Case Study of Flora and Vegetation of Hromnicke Lakes and Surroundings Dumps
Authors: Boltíková, Dagmar
Advisor: Chocholoušková, Zdeňka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9133
Keywords: Hromnické jezírko;fytoindikace;kyselina sírová;pyritické břidlice;sukcese
Keywords in different language: Hromnicke lakes;fytoindication;sulfuric acid;pyritic slate;succession
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo vypracování druhových soupisů pro zkoumané území a charakteristika vegetace. V teoretické části bylo nejprve charakterizováno vybrané území, dále pak byla zmíněna i jeho historie. Hromnické jezírko je zatopený jámový lom po těžbě kamenečných břidlic. Nachází se u obce Hromnice přibližně 12 km severovýchodně od města Plzeň. Rozlohu s okolím má 12,20 ha. Zatopená plocha jezírka má přibližně 3 ha. Maximální hloubka vody je 18 m. Pod úroveň okolního terénu dosahuje až 50 m, je téměř 200 m dlouhé a přes 130 m široké. Hromnické jezírko bylo vyhlášeno za chráněné území roku 1975. Praktická část bakalářské práce byla zaměřena na vyhodnocení terénních dat. Povrch Hromnického jezírka je tvořen břidlicí. Břidlice obsahuje prvky a soli kyseliny sírové, která snižuje pH prostředí a vody v jezírku. Kyselé prostředí má negativní vliv na vývoj vegetace. Území velmi neochotně zarůstá a na vegetaci vznikají různé anomálie. Jejich výskyt je hlavně na Pinus sylvestris a Betula pendula.
Abstract in different language: The aim of the Bachelor?s work was to work up the generic lists for the examined territory and characteristic of the vegetation. In the theoretical part of the Bachelor?s work the selected area was characterized followed by the history of the area. Hromnice lake is flooded quarry after extraction of shale. The lake is located near the village Hromnice, approximately 12 km northeast from the Pilsen. Area of the lake with its surroundings is 12,20 ha. Flooded area lake is approximately 3 ha. Maximum water depth is 18 m. Hromnice lake reaches the level of the surrounding terrain up to 50 m and it is nearly 200 m long and 130 m wide over. Hromnice lake was declared a protected area in 1975. Practical part of the Bachelor?s work was focused on evaluation of terraneous acquired data. The surface of Hromnice lake is formed of the slate. Slate contains elements and salts of sulfuric acid, which reduces pH of surroundings and water in the lake. An acidic environment has a negative influence on the development of the vegetation. The area can?t easily overgrow and there arise anomalies on the vegetation. There are mainly Pinus sylvestris and Betula pendula.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boltikova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce4,58 MBAdobe PDFView/Open
boltikova v.pdfPosudek vedoucího práce447,61 kBAdobe PDFView/Open
boltikova o.pdfPosudek oponenta práce895,37 kBAdobe PDFView/Open
boltikova.pdfPrůběh obhajoby práce163,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.