Title: Sociální nerovnosti ve zdraví: lidé s nízkými příjmy
Other Titles: Social inequalities in health: people with low incomes
Authors: Silovská, Martina
Advisor: Hrešanová, Ema
Referee: Štípková, Martina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12690
Keywords: sociální nerovnosti;zdraví;nízký příjem;chudoba;vzdělání
Keywords in different language: social inequalities;health;low income;poverty;education
Abstract: Tématem mojí bakalářské práce jsou sociální nerovnosti ve zdraví. Zaměřuji se na lidi s nízkými příjmy, kteří žijí v Plzeňském kraji, a jejich přístup ke zdraví a zdravotní péči. Zkoumám hlavní faktory, jako je rodina, vzdělání, zaměstnání, stresové situace, životní prostředí, návykové látky nebo fyzické aktivity, které mají vliv na zdraví. Provedla jsem polostrukturované hloubkové rozhovory s osmi participanty, abych zjistila všechny potřebné informace. Použila jsem zakotvenou teorii a získaná data z rozhovorů jsem interpretovala pomocí otevřeného kódování.
Abstract in different language: The theme of my bachelor thesis is social disparities in health. It focuses on people with low incomes who live in the Pilsen region and on their attitude to health and health care. I examines several factors that such as family, education, job, stressful situations, environment, addictive substances or physical activities. I conducted semi-structured in depth interviews with eight participants to find all required the information. I applied the grounded theory approach and conducted open coding to interpret the collected data from the interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socialni_nerovnosti_ve_zdravi_lide_s_nizkymi_prijmy.pdfPlný text práce534,84 kBAdobe PDFView/Open
Silovska_vedouci.docPosudek vedoucího práce30 kBMicrosoft WordView/Open
silovska_oponent.docPosudek oponenta práce50,5 kBMicrosoft WordView/Open
Silovska.JPGPrůběh obhajoby práce141,69 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12690

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.