Title: Zhodnocení ekonomické situace podniku
Other Titles: Analysis of Economic Situation of the Company
Authors: Oberreiterová, Olga
Advisor: Zahradníčková, Lenka
Referee: Jiřincová, Milena
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13379
Keywords: finanční analýza;horizontální a vertikální analýza;ukazatele zadluženosti;ukazatele rentability
Keywords in different language: financial analysis;horizontal and vertical analysis;debt ratios;profitabilitiy ratios
Abstract: Cílem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace v podniku MADETA, a. s. za použití finanční analýzy. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na představení společnosti a krátkou SWOT analýzu. Druhá kapitola vysvětluje teorii finanční analýzy. Zde je uvedena zejména definice samotného pojmu finanční analýza, jednotlivých zdrojů a uživatelů finanční analýzy, horizontální a vertikální analýzy, analýzy poměrových a rozdílových ukazatelů a analýzy soustavy ukazatelů. V praktické části se prolíná část teoretická, která přináší konkrétní výsledky. Ty byla provedena na základě dat z finančních výkazů z let 2008 2012 a vypovídá o finančním zdraví společnosti. Třetí kapitola je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace podniku. Poslední kapitola je věnována návrhům na udržení a zlepšení stávající ekonomické situace.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the evaluation of an economic situation in the company MADETA, a. s. The situation is investigated by the financial analysis. The bachelor thesis is divided into four chapters. The first chapter discusses about the company itself, includes the SWOT analysis. The second chapter explains the theory of the financial analysis. You can find here the definition of a financial analysis, the definition of sources and users of the financial analysis, the horizontal and vertical analysis, the analysis of the ratios and differential indicators and the set of ratios. The practical part of bachelor thesis describes the concrete results. The entire analysis was based on the financial statements data (namely years 2008 - 2012) and indicates the financial health of the company. The third chapter is focused on the economic situation of the company. The last chapter is devoted to proposals how the company could maintain and improve the current economic situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhodnoceni ekonomicke situace Oberreiterova.pdfPlný text práce4,63 MBAdobe PDFView/Open
BP_oberreitterova_VP.pdfPosudek vedoucího práce670,99 kBAdobe PDFView/Open
BP_oberreiterova_OP.pdfPosudek oponenta práce694,49 kBAdobe PDFView/Open
oberreiterova.PDFPrůběh obhajoby práce648,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.